ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που αξιοποιούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που αξιοποιούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας υποστηρίζει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, προωθώντας την καινοτομική επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική αριστεία.


Με το άρθρο 353 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), μετά το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167) [Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος], προστίθεται ο τίτλος «Μέρος έβδομο – φορολογικά κίνητρα» και τίθεται, μεταξύ άλλων, το άρθρο 71Α με τίτλο «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας».


Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 71Α, ορίζεται πως «τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνοµα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων.

Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και τα κέρδη που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης».

Σημειώνεται πως με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), εκδόθηκε η υπ' αριθ. 52738/ΔΕΚΝΤ55/16-05-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1843) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία διατηρείται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ως φορέας πιστοποίησης των διεθνώς αναγνωρισμένων και ευρισκομένων σε ισχύ ευρεσιτεχνιών και καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την έγκριση υπαγωγής επιχείρησης στο άρθρο 71Α του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167).

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Τμήμα Αξιολόγησης και Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Αριστείας της Δ/νσης Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας) και εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίνεται η υπαγωγή της αιτούσας επιχείρησης στις διατάξεις του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 για το συγκεκριμένο προϊόν ή είδος υπηρεσίας.

epixeiro.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]