ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Ξεκίνησε η εσωτερική αναδιάρθρωση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης

Η Διοίκηση της Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού της ξεκίνησε την εσωτερική αναδιάρθρωση των συμμετοχών του Ομίλου, με σκοπό την πλέον εύρυθμη και αποτελεσματική διοικητική λειτουργία του, την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου παραγωγής και διανομής των προϊόντων του και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των αγορών με αξιοποίηση όλης της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών αυτού.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα του Ομίλου θα εξακολουθήσει να διακρίνεται σε δύο βασικούς κλάδους, στον κλάδο τον Τεχνικών Υφασμάτων και στον κλάδο της Συσκευασίας

Στo πλαίσιo της ως άνω εσωτερικής αναδιάρθωσης του Ομίλου μέχρι σήμερα έχουν λάβει χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

α) Η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία «Pareen LTD», με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου, μεταβιβάστηκε στην επίσης κατά 100% θυγατρική με την επωνυμία «Synthetic (Holdings) Ltd», η οποία εδρεύει στον Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της έκδοσης νέων μετοχών τις οποίες έλαβε η Εταιρεία ως αντάλλαγμα.

β) Η συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «Thrace Linq Inc» με έδρα το Summerville των Η.Π.Α. και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία τεχνικών υφασμάτων, από την εταιρεία « Delta Real Estate Investments LLC» με έδρα επίσης το Summerville των Η.Π.Α., η οποία είναι κάτοχος του ακινήτου, τμήμα του οποίου στεγάζει την δραστηριότητα της «Thrace Linq Inc». Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης η απορροφώσα εταιρεία «Delta Real Estate Investments LLC» μετονομάστηκε σε «Thrace Linq Inc».

Επισημαίνεται ότι η κατά τα ανωτέρω εσωτερική αναδιάρθρωση των συμμετοχών του Ομίλου δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στα οικονομικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, ίδια κεφάλαια, οικονομική θέση και αποτελέσματα) του Ομίλου.enikonomia.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                              

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]