Πότε επιτρέπεται κατά το Σύνταγμα η αλλαγή χρήσης γης;Ο καθορισμός χρήσεων γης στηρίζεται και στις κατευθύνσεις και προτάσεις του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού. Το σχέδιο πρέπει να περιέχει – μεταξύ άλλων – και τον καθορισμό των αναγκαίων όρων και περιορισμών στις χρήσεις γης, στη δόμηση, την εκτέλεση έργων και την έκταση δραστηριοτήτων κλπ. Ο καθορισμός των χρήσεων γης, εφόσον γίνεται κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, δεν χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση και, συνεπώς, είναι δεσμευτικός, πρώτον ως προς την έκταση στην οποία αφορά η χρήση γενικής πολεοδομικής λειτουργίας, δεύτερον ως προς τη δέσμη των ειδικών πολεοδομικών λειτουργιών της χρήσης αυτής και τρίτον ως προς τον χρόνο εφαρμογής του, ο οποίος συμπίπτει με την έναρξη ισχύος της εγκριτικής του σχεδίου πόλεως απόφασης.


Μην χάνετε σημαντικές εξελίξεις
Κάντε εγγραφή στο Newsletter της ERGON με ένα κλικ
είναι δωρεάν, χωρίς χρήση cookies, χωρίς κουραστικές διαφημίσεις


Επί παραδείγματι, στη ΣτΕ 2878/2012 (απόρριψη αίτησης για εν μέρει ακύρωση ΓΠΣ Ελευσίνας), ζητείτο η ακύρωση της αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος περί τροποποίησης του ΓΠΣ Ελευσίνας κατά το μέρος υπαγωγής της περιοχής στη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 2508/1997 για την πολεοδομική αναμόρφωση προβληματικών περιοχών και παράλληλα προβλέφθηκε για την ίδια αυτήν περιοχή ο καθορισμός χρήσεως πολεοδομικού κέντρου, με έμφαση στις χρήσεις αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εξαιρουμένων ορισμένων ειδικών λειτουργιών της ανωτέρω γενικής πολεοδομικής λειτουργίας.

Η επιβολή περιορισμών στις χρήσεις γης αποσκοπεί στην πραγμάτωση της κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρεώσεως του Κράτους για την επίτευξη των καλύτερων όρων διαβιώσεως και τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής στους οικισμούς και δεν παραβιάζουν, ως εκ τούτου, τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της ΕΣΔΑ, εφ’ όσον δεν καθιστούν αδρανή την ιδιοκτησία σε σχέση με τον προορισμό της.

Συνεπώς, η επιβολή των περιορισμών αυτών πρέπει να σέβεται τη συνταγματική διάσταση της ιδιοκτησίας.

Για περισσότερα, βλ. Π. Γαλάνη, Το νομικό πλαίσιο της Δόμησης, 2023


Παναγιώτης Γαλάνης,
Δικηγόρος Περιβαλλοντικού – Πολεοδομικού Δικαίου, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ
Εμπειρογνώμων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Μεταδιδάκτωρ Δικ. Περιβάλλοντος
info@pgalanislaw.gr
www.pgalanislaw.gr

Πηγή: b2green.gr