Αλλαγές στους όρους δόμησης των τουριστικών καταλυμάτων
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης», περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τα τουριστικά καταλύματα σχετικά με τους όρους δόμησης και τις προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και τον εφαρμοστέο συντελεστή δόμησης για την περίπτωση των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες διατάξεις σκοπείται η πρόβλεψη δόμησης και εκμετάλλευσης σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνουν γήπεδα γκολφ 9 οπών, πέραν της ήδη υφιστάμενης πρόβλεψης εκμετάλλευσης σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων με γήπεδα γκολφ 18 οπών. Προβλέπεται πλέον ρητά το ποσοστό των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που είναι επιδεκτικές πώλησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης στα καταλύματα αυτά. Περαιτέρω επικαιροποιούνται οι ουσιαστικοί όροι της ανάκλησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος με σκοπό την πραγματική διαπίστωση της οριστικής παύσης λειτουργίας του μέσω διενέργειας της ενδεδειγμένης αυτοψίας από την οριζόμενη αρμόδια αρχή.

Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας δικαίου αλλά και διευκόλυνσης των επενδυτικών προσπαθειών κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμη η διευκρινιστική τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175), αφού σε αυτήν την παράγραφο γίνεται παραπομπή στις παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου, μεταξύ των οποίων είναι και οι συντελεστές δόμησης. Επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος οι Διευθύνσεις Πολεοδομίας να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν με ανομοιογενή τρόπο διατάξεις σχετικά με τους συντελεστές δόμησης, με την εισαγόμενη διάταξη εξαλείφεται η οποιαδήποτε πιθανότητα παρερμηνείας.