ΕΣΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης έως 100.000€ για τις επιχειρήσεις εστίασηςΠροκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων νέο πρόγραμμα επιδότησης κεφαλαίου κίνησης για την αγορά πρώτων υλών, για τις επιχειρήσεις εστίασης, στα πλαίσια επανεκκίνησης τους μετά την πολύμηνη διακοπή λόγω της πανδημίας του Covid-19.
 
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται στη χώρα, οι οποίες έχουν έναν από τους εξής Κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (και υποκωδικούς τους):
 
  • 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 
  • 56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 
  • 56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης 
  • 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών 
Βασική προϋπόθεση για να λάβουν την επιδότηση οι επιχειρήσεις είναι να έχουν πτώση του κύκλου εργασιών τους μεταξύ του 2019 και 2020, ποσοστιαία τουλάχιστον κατά 30%.

Όσον αφορά το ύψος της επιδότησης, σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης αυτής (Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε το έτος 2020, πεδίο 500 Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών) και έως 100.000€. 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021. 

Η καταβληθείσα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021. 

Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών: 
- 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας 
- 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και 
- 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 
των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021. 

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που θα καταβληθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.

Οι ηλεκτρονικές υποβολές θα είναι διαθέσιμες έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 
μπορείτε να μας καλείτε στο 2310 841656