Ψηφιοποιούνται οι εκδοθείσες οικοδομικές άδειες


Το νέο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις (τροποποίηση του ν. 4412) του ΥΠΑΝ προβλέπει μεταξύ άλλων την ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα ψηφιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντως σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο φυσικό αρχείο των οποίων βρίσκονται οι εν λόγω φάκελοι.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να ανατεθεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας .

Πηγή: https://ypodomes.com/