Παγώνουν για 3 εβδομάδες έργα ΕΣΠΑ, συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες και ειδικές εγκρίσεις


Για τρεις εβδομάδες θα σταματήσουν οι διαγωνισμοί δημόσιων έργων, τα έργα ΕΣΠΑ, η έκδοση οικοδομικών αδειών που προϋποθέτουν προηγούμενη έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, οι υποθέσεις αυθαιρέτων που απαιτούν έγκριση ΣΥΠΟΘΑ αλλά και οι εγκρίσεις ιδιωτικών επενδύσεων μετά από απόφαση 7 ομοσπονδιών που εκπροσωπούν τους δημόσιους υπαλλήλους. 

Με βάση την παραπάνω απόφαση από την 23η Νοεμβρίου μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργούν οι παρακάτω φορείς - υπηρεσίες:
 • Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
 • ΣΥΠΟΘΑ
 • Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ­βάσεων του Ν.4412/16)
 • Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α)
 • Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016
 • Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
 • Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών
 • Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ
 • Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
 • Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών
Η απόφαση αυτή λήφθηκε από:
 • την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ).
 • την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε).
 • την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Υπουργείων Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων (ΠΟΣΥΠΕΧΩΔΕ)
 • την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).
 • την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ- ΠΕ).
 • την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α).
 • την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΠΟ.Σ.Υ.Α.Π.Ε).

Οι Ομοσπονδίες έχουν συγκεκριμένα αιτήματα ενάντια στην “γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων δημόσιων λειτουργίων” για τις οποίες υποστηρίζουν ότι τελικός σκοπός είναι η αύξηση της κερδοφορίας των ιδιωτών.