Ακίνητα: Ανακοίνωσε το Project Icon η Εθνική Τράπεζα


Την πώληση στην Bain Capital απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο περίπου 2.800 μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ σε όρους ανεξόφλητου κεφαλαίου (Project Icon) ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα

Τα δάνεια διαθέτουν προσημειώσεις σε περίπου 6.400 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα που αποτιμώνται σε 600 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα είναι κυρίως γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, αποθήκες, βιομηχανοστάσια.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στο 21% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου, ενώ η συναλλαγή έχει ουδέτερη επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Bain Capital πρόκειται να αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συγκεκριμένες αναβλητικές αιρέσεις καθώς και στη συγκατάθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

πηγή: ered.gr