Λήψη μέτρων πυροπροστασίας λόγω της επικείμενης θερινής περιόδου


H ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ενημερώνει ότι λόγω της επικείμενης θερινής περιόδου, ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών είναι αυξημένος κυρίως σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

Σύμφωνα με σχετική οδηγία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, παράλληλα με τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε. ως Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης (Φ.Δ.Δ.), πρέπει να ληφθούν, άμεσα μέτρα πυροπροστασίας από όλες τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:
  • Αποψίλωση των χόρτων από τα πεζοδρόμια και τους προαύλιους χώρους των εγκαταστάσεων.
  • Απομάκρυνση από τα πεζοδρόμια και τους προαύλιους χώρους των εγκαταστάσεων όλων των υλικών που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτησή τους σε ασφαλή μέρη.
  • Επιθεώρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των μέσων πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων που προβλέπονται από τα σχετικά πιστοποιητικά πυροπροστασίας.
  • Λήψη όλων των γενικών και ειδικών προληπτικών μέτρων πυρασφάλειας.
  • Ανασυγκρότηση των ομάδων πυρασφάλειας, οι οποίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή.
  • Σωστή διευθέτηση των υλικών που αποθηκεύονται στους υπαίθριους χώρους καθώς και πρόβλεψη πρόσβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε την υπ'αριθμ. 7/1996 Πυροσβ. Διάταξη, όπου καθορίζονται τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών λόγω κατασκευών ή επισκευών σε κτίρια και εγκαταστάσεις καθώς και στους ημιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και ατυχημάτων στις Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες. Τέλος, για τον καλύτερο σχεδίασμά και συντονισμό των μέτρων πυροπροστασίας θα ήταν χρήσιμο να μας ενημερώσετε για τα μέτρα πυρασφάλειας (υδροφόρες, σκαπτικά μηχανήματα, κ.λ.π.) που κατέχετε και θα μπορούσαν να συνδράμουν με τον Φ.Δ.Δ. και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου περιστατικού.