Θεσσαλονίκη: Τον Απρίλιο ο διαγωνισμός για το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά

Προθεσμία μέχρι τις 6 Απριλίου 2020 προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους για τον χώρο του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά ανακοίνωσε η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του δήμου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε €19,650 εκατ. και αφορά σε κατασκευές Η/Μ εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις πρασίνου. Συγκεκριμένα στον χώρο του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά διαμορφώνεται ενιαία περίφραξη του χώρου και οργανώνονται έξι συνολικά είσοδοι πεζών καθώς η πρόσβαση των αυτοκινήτων δεν προβλέπεται, καθολικά, στον χώρο. Αντίστοιχα, σε κάθε είσοδο διαμορφώνονται οριοθετημένοι και ελεγχόμενοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (έξι συνολικά). Η μελέτη προβλέπει τη δημιουργία βασικών τυπολογιών κατασκευών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Πάρκου όπως: αναψυκτήρια, πέργκολες, ξύλινες πλατφόρμες, κέντρο νερού και κέντρου ρεύματος. Η μόνη παρέμβαση στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα είναι η κατασκευή μιας εξωτερικής περιμετρικής κατασκευής — σκαλωσιάς — για λόγους προστασίας σχετικά με το διατηρητέο κτήριο στρατωνισμού το οποίο βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Η υφιστάμενη βλάστηση (2986 δέντρα και 305 θάμνοι) που διατηρείται και συντηρείται Θα εμπλουτιστεί με 3.695 δέντρα και 3.852 Θάμνους. Ένας χώρος πρασίνου με 10.838 φυτά (δέντρα και θάμνους) Θα αναπτυχθεί στον αστικό χώρο.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 10η Απριλίου 2020, στις 10:00 π.μ, ενώ τονίζεται ότι πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από ΠΔΕ.

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παύλου Μελά.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 730 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Διαβάστε παρακάτω την προκήρυξη:
   Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!