Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών και τον Ιανουάριο 2020

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο 2020 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 09.03.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, συνεχίζοντας τις θετικές επιδόσεις του προηγούμενου έτους. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Ελλάδας τον Ιανουάριο 2020 ανήλθαν στο ποσό των €2.844,7 εκατ. έναντι €2.507,3 εκατ. τον Ιανουάριο 2019, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €337,4 εκατ., δηλαδή 13,5%. Σε μικρότερο βαθμό ενισχύθηκαν οι εισαγωγές και συγκεκριμένα κατά €129,6 εκατ., δηλαδή 2,8%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €4.750,7 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €207,8 εκατ., δηλαδή 9,8% και διαμορφώθηκε σε €1.906,0 εκατ.


Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος 2019/2020
(ποσά σε εκατ. €)
Ιαν 20
Ιαν 19
Διαφορά 20/19
ΕΤ 20/19
Εξαγωγές
2.844,7
2.507,3
337,4
13,5%
Εισαγωγές
4.750,7
4.621,1
129,6
2,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο
-1.906,0
-2.113,8
207,8
-9,8%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση


Παρόμοια είναι η εικόνα των εμπορευματικών μας συναλλαγών αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές μας διαμορφώθηκαν σε €1.990,6 εκατ., έναντι €1.802,2 εκατ. τον Ιανουάριο 2019, σημειώνοντας αύξηση €188,4 εκατ., δηλαδή 10,5%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €172,8 εκατ., δηλαδή 5,3% και ανήλθαν σε €3.438,2 εκατ. Το εμπορικό ισοζύγιο χωρίς τα πετρελαιοειδή παρέμεινε ελλειμματικό, αλλά μειώθηκε κατά €15,6 εκατ., δηλαδή 1,1% και διαμορφώθηκε σε €1.447,6 εκατ.


Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2019/2020
(ποσά σε εκατ. €)
Ιαν 20
Ιαν 19
Διαφορά 19/18
ΕΤ 19/18
Εξαγωγές
1.990,6
1.802,2
188,4
10,5%
Εισαγωγές
3.438,2
3.265,4
172,8
5,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο
-1.447,6
-1.463,2
15,6
-1,1%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση


Σημαντικές αλλαγές παρατηρήθηκαν στους κλάδους που παρουσιάζει εξαγωγική δραστηριότητα η χώρα, με τα τρόφιμα να ξεπερνούν τα βιομηχανικά προϊόντα και να κατακτούν την πρώτη θέση. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά €53,2 εκατ., δηλαδή 15,1% και ανήλθαν στο ποσό των €406,3 εκατ. τον Ιανουάριο 2020, ενώ τα βιομηχανικά προϊόντα παρουσίασαν, επίσης, αύξηση κατά €26,8 εκατ., δηλαδή 7,2% και ανήλθαν σε €400,8 εκατ. Αντίστοιχα, ανοδική πορεία παρουσίασαν οι εξαγωγές χημικών (€41,7 εκατ., δηλαδή 12,5%), μηχανημάτων-οχημάτων (€40,6 εκατ., δηλαδή 17,5%), διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€32,3 εκατ., δηλαδή 15,5%) αλλά και τα λίπη και έλαια (€20,4 εκατ., δηλαδή 44,1%), τα οποία είχαν σημειώσει μεγάλη μείωση εξαγωγών κατά τη διάρκεια του 2019. Τέλος, μικρή μείωση εξαγωγών παρατηρήθηκε στους κλάδους των πρώτων υλών (€2,9 εκατ., δηλαδή 2,2%) και ποτών και καπνών (€1,0 εκατ., δηλαδή 1,7%).


Πίνακας 3. Εξαγωγές Ελλάδας ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2019/2020
(ποσά σε εκατ. €)
Ιαν 20
Ιαν 19
Διαφορά 19/18
ΕΤ 19/18
Τρόφιμα
406,3
353,1
53,2
15,1%
Βιομηχανικά
400,8
374,0
26,8
7,2%
Χημικά
375,6
333,9
41,7
12,5%
Μηχ/τα-Οχήματα
272,7
232,1
40,6
17,5%
Διαφ. Βιομηχανικά
241,1
208,8
32,3
15,5%
Πρώτες Ύλες
128,8
131,7
-2,9
-2,2%
Λίπη-Έλαια
66,7
46,3
20,4
44,1%
Ποτά-Καπνά
56,2
57,2
-1,0
-1,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2019/2020
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ


Αναφορικά με τις χώρες που αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, το 57,5% αφορά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 42,5% Τρίτες Χώρες, με τα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιανουάριο 2019 να είναι 59,3% για την ΕΕ και 40,7% για Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 71,2% για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 28,8% για τις Τρίτες Χώρες.Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!