Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση για τα χρέη σε δήμους μέχρι τις 30.6.2020 μόνο για όσους υπαχθούν στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του εν λόγω νομοσχεδίου:

α. Παρατείνεται από τη λήξη της (31-12-2019) μέχρι τις 30-6-2020, η προθεσμία για την υποβολή της απαραίτητης υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να διαγραφούν οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται κατά το διάστημα της αναφοράς. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται.

β. Διαγράφονται, επίσης, πλην των οριζόμενων εξαιρέσεων, βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους δήμους, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης με τα πραγματικά στοιχεία καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Επιπλέον, παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση για τα χρέη σε δήμους μέχρι τις 30.6.2020, καταληκτική ημερομηνία του αιτήσεων για νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μόνο για όσους υπαχθούν σε αυτήν.

 Η διάταξη στο σχέδιο νόμου:

Άρθρο 22
Ρυθμίσεις για την επιβολή δημοτικών τελών επί ακινήτων

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α' 133) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούνταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30.6.2020. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.».

2. Στο άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α' 204) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: «3. Βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α' βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης, καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα, διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκόψει ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας ή κατά τη διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 59 του ν. 4483/2017 (Α' 107).».

3. Ειδικά για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017, οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α' 204) εφαρμόζονται έως 30.6.2020.


Αιτιολογική έκθεση

Με το άρθρο 22 παρατείνεται έως την 30η.6.2020 η προθεσμία για την τακτοποίηση των οφειλών των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. Επιπλέον, προστίθεται διευκρινιστική διάταξη στη ρύθμιση οφειλών από τέλη προς δήμους και ορίζεται ότι βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α' βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης μετά πραγματικά στοιχεία, καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα, διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκόψει ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας ή κατά τη διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 59 του ν. 4483/2017 (Α' 107). Επιπλέον, παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση για τα χρέη σε δήμους μέχρι τις 30.6.2020, καταληκτική ημερομηνία του αιτήσεων για νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μόνο για όσους υπαχθούν σε αυτήν.

taxheaven.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!