Barclays: Οι 10 παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των τραπεζικών μετοχών

Τους 10 παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν την πορεία των τραπεζών σε Ευρώπη και ΗΠΑ παρουσιάζει η Barclays σε σημείωμα προς τους πελάτες της, επισημαίνοντας πως σε αυτούς θα πρέπει να επικεντρωθούν οι επενδυτές που έχουν στο ραντάρ και στα χαρτοφυλάκιά τους μετοχές του κλάδου.

Θέμα 1: Το ενισχυμένο ρυθμιστικό περιβάλλον και τα χαμηλά επιτόκια θα βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού

Οι μειωμένες απομειώσεις ενεργητικού έχουν αποτελέσει βασικό παράγοντα της υψηλότερης κερδοφορίας από το 2012 για τις αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα χαμηλά, και στην περίπτωση της Ευρώπης, τα αρνητικά επιτόκια, έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Η Barclays αναμένει μια μικρή αύξηση των απομειώσεων το 2020 από ένα μη βιώσιμο χαμηλό τρέχον επίπεδο, αλλά εκτιμά ότι το κόστος κινδύνου θα παραμείνει πολύ ισχυρό. Η ενίσχυση της τραπεζικής εποπτείας μετά την κρίση αποτελεί μία άκρως θετική εξέλιξη για την ποιότητα του ενεργητικού.

Θέμα 2: Υψηλές προσδοκίες για τις τράπεζες της Βραζιλίας και του Μεξικού

Η Βραζιλία και το Μεξικό έχουν δείξει σχεδόν αντίθετες τάσεις σε ορισμένους βασικούς δείκτες οικονομικής δραστηριότητας τα τελευταία τρίμηνα, αλλά οι τράπεζες και στις δύο χώρες αναμένεται να έχουν εξαιρετικές αποδόσεις το 2020. Όπως τονίζει η Barclays, το πιστωτικό περιβάλλον θα παραμείνει υποστηρικτικό και στις δύο χώρες, με υψηλή ποιότητα ενεργητικού και μέτρα για τη διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας.

Θέμα 3: Κυρώσεις για την Τουρκία και τις τράπεζές της

Οι οικονομολόγοι της Barclays αναμένουν ότι η οικονομική ανάκαμψη στην Τουρκία θα παραμείνει αδύναμη και παρατεταμένη και θα είναι ευάλωτη στις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κυρώσεων στην Halkbank. Οι επιθετικές περικοπές των επιτοκίων και τα μέτρα για την τόνωση της πιστωτικής επέκτασης περιπλέκουν περαιτέρω τα θέματα. Ενώ τα stress tests της Barclays δείχνουν ότι η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι διαχειρίσιμη, προτιμά τράπεζες με υψηλότερη ποιότητα ενεργητικού και ισχυρότερα κεφαλαιακά αποθέματα.

Θέμα 4: Η πορεία προς την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης

Η εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων (EDIS) και η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης θα συμβάλλει στη στήριξη της ευρύτερης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στα τραπεζικά συστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα μπορούσε να ξεκλειδώσει τις διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις. Ενώ έχουν ληφθεί ορισμένα θετικά βήματα, παραμένουν πολιτικά εμπόδια και έτσι οι εργασίες για την ολοκλήρωση της Ένωσης πιθανότατα θα πάνε πέραν του 2020.

Θέμα 5: Εφαρμογή της οδηγίας για τα καλυμμένα ομόλογα: μικρή επίπτωση στα spreads

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εφάρμοσαν την οδηγία για τα καλυμμένα ομόλογα το 2019 και οι νομοθέτες σε ορισμένες χώρες πρέπει να την εφαρμόσουν στην εθνική τους νομοθεσία έως τον Ιούλιο του 2021. Η διαδικασία εφαρμογής θα επηρεάσει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των καλυμμένων τίτλων καθώς και τις στρατηγικές χρηματοδότησης των εκδοτών καλυμμένων ομολογιών. Η Barclays θεωρεί ότι οι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε δύο σημεία: α) σε ποιο βαθμό η ευθυγράμμιση του υφιστάμενου εθνικού πλαισίου με το νέο πρότυπο της ΕΕ θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος των καλυμμένων ομολόγων και β) ποια θα είναι η επίδραση στη διαθεσιμότητα και την ελκυστικότητα του προϊόντος των καλυμμένων ομολόγων ως εργαλείο χρηματοδότησης .

Θέμα 6: Συνέπειες των αμερικάνικων προεδρικών εκλογών

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών έχουν ολοκληρώσει τις περισσότερες από τις κανονιστικές αλλαγές που απαιτούνται από το νομοσχέδιο Crapo, οι οποίες ήταν πιο επωφελείς για τις τοπικές και περιφερειακές τράπεζες. Ένας προοδευτικός πρόεδρος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ουσιαστική αλλαγή στην κατεύθυνση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος τραπεζών.

Θέμα 7: Οι κεφαλαιακές δομές των τραπεζών της ΕΕ συνεχίζουν να εξελίσσονται

Οι εποπτικές αλλαγές στο μέτωπο των κεφαλαίων των ευρωπαϊκών τραπεζών δημιουργούν ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τους επενδυτές. Οι αλλαγές στις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 στην ευρωζώνη μειώνουν τις απαιτήσεις για τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών κατά 77 μ.β, αντισταθμίζοντας τις υψηλότερες απαιτήσεις των AT1 και T2. Η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CET1) μέσω της αύξησης του αντικυκλικού "μαξιλαριού" για τις βρετανικές τράπεζες, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από τη μείωση της απαίτησης του Πυλώνα 2Α (συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων κατηγοριών AT1 και T2) στην Ευρώπη, ενώ η εφαρμογή της Βασιλείας 4 αυξάνει τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών.

Θέμα 8: Η Βασιλεία 4 θα οδηγήσει σε υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες της ΕΕ

Το εκτιμώμενο αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της Βασιλείας 4 (2022-27) στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι η μέση πτώση του δείκτη CET1 κατά 165 μ.β και η μέση αύξηση του δείκτη RWA κατά 16%. Φέτος, η Barclays αναμένει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα αποτιμήσουν τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της Βασιλείας 4 στις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητές τους.

Θέμα 9: Το πρόγραμμα CBPP3 της ΕΚΤ

Το πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολόγων που εφαρμόζει η ΕΚΤ, CBPP3, έχει μειώσει σημαντικά τη διαφοροποίηση των κινδύνων από τους εκδότες και τις χώρες. Μερικοί επενδυτές εξαγόρασαν τα καλυπτόμενα από το CBPP3 καλυμμένα ομόλογα σε σχετικά πλούσια επίπεδα και ενδέχεται να απογοητευτούν από την πρόσφατη εστίαση της προσοχής του ευρωσυστήματος στην πρωτογενή αγορά. Με τις αυξημένες θέσεις στις αγορές καλυμμένων ομολόγων της ευρωπεριφέρειας και τις υψηλές πλέον αποτιμήσεις που έχουν δημιουργηθεί, η Barclays εκτιμά πως οι επενδυτές θα πρέπει σιγά-σιγά να μηδενίσουν την έκθεσή τους στα καλυμμένα ομόλογα της περιφέρειας

Θέμα 10: Νέα λογιστικά πρότυπα στις αμερικανικές τράπεζες

Οι αμερικανικές τράπεζες θα πρέπει να ανακοινώνουν τις προσαρμογές των αποθεματικών τους για ζημίες από δάνεια και τα ίδια κεφάλαια κατά το πρώτο τρίμηνο, στο πλαίσιο της μετάβασης στο νέο λογιστικό πρότυπο CECL. Οι επενδυτές τραπεζών θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυξημένη μεταβλητότητα στις προβλέψεις των τριμηνιαίων κερδών των τραπεζών των ΗΠΑ, σε σχέση με τη μεθοδολογία των προηγούμενων ετών.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!