Ξενοδοχεία μπορούν να μετατραπούν σε condo

Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου θα περιλαμβάνονται και επενδυτικά σχέδια ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων των εν λόγω ξενοδοχείων γίνεται μετά τη λήξη της τήρησης των υποχρεώσεων του επενδυτή.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο της προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα μετατροπής ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων του 2004 και 2011 σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, διασφαλίζοντας την τήρηση των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου ως προς τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις των φορέων των επενδυτικών σχεδίων.

Ακόμη, με την τροπολογία καταργείται η υποχρέωση έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των συμβάσεων μίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες αφορούν σε εμπορικά καταστήματα και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός της ενισχυόμενης επένδυσης.

Αυτό κρίνεται απαραίτητο κατά το νομοθέτη για τη διευκόλυνση και απλούστευση των διαδικασιών ανάπτυξης των οικείων επενδυτικών σχεδίων και την αποφόρτιση των αρμόδιων υπηρεσιών από διοικητικό βάρος. Επίσης προτείνεται η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης και σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων.

Ακόμη, υπάρχει και διάταξη με την οποία παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε συλλογικές αποφάσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των αποφάσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 και ειδικότερα όσων εντάσσονται στα καθεστώτα κινήτρων που προβλέπουν την παροχή κρατικών ενισχύσεων και τα οποία μπορούν αν συγχρηματοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Χαμηλώνουν οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μια τουριστική επένδυση ως στρατηγική

Με την ίδια τροπολογία χαμηλώνει ο ελάχιστος προϋπολογισμός και ο αριθμός θέσεων εργασίας για να χαρακτηρισθεί μια τουριστική επένδυση ως στρατηγική.

Πλέον μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Στρατηγική Επένδυση 1» η επένδυση της οποίας ο προϋπολογισμός είναι τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργεί τουλάχιστον 100 νέες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ). Παράλληλα, για όσες επενδύσεις ο προϋπολογισμός ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, δεν τίθενται αριθμητικές προϋποθέσεις ως προς τις δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης.Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 10 Ν. 4608/2019), ορίζει ως «Στρατηγικές Επενδύσεις 1» «αυτές οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον 120 νέες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 100 εκατ. ευρώ».

Στην κατηγορία των «Στρατηγικών Επενδύσεων 2» θα μπορούν να εντάσσονται και οι τουριστικές επενδύσεις με ελάχιστο προϋπολογισμό τα 30 εκατ. ευρώ και ελάχιστο αριθμό ΕΜΕ 75.Επίσης, τουριστικές επενδύσεις μπορούν να χαρακτηρίζονται και «Εβληματικές» εφόσον δημιουργούν τουλάχιστον 200 ΕΜΕ με βιώσιμο τρόπο και έχουν προϋπολογισμό άνω των 200 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, εβληματικές χαρακτηρίζονταν αποκλειστικά οι επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας.

ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!