Πρόγραμμα για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό μεσαίων επιχειρήσεων

Μία από τις δράσεις που παραμένουν ανοιχτές για υποβολή προτάσεων είναι η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Οπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, παραμένει δε ανοικτή για υποβολή προτάσεων έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 150 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά σημεία της δράσης έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις της πρόσκλησης.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (δηλαδή, εξαιρούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και οι μεγάλες) όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

Διαθέτουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, οι οποίοι αναλυτικά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι μια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση:

1. Είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

2. Είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και i) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή ii) το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ, ενώ iii) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανένα από τα ανωτέρω (i και ii) να είναι λιγότερο από 10 εκατ. ευρώ.

Επίσης, από τη δράση αποκλείονται επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 02. Δασοκομία και υλοτομία 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιχειρήσεις πέραν των ανωτέρω θα πρέπει:

Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.

Να λειτουργούν ως Α.Ε., ΕΠΕ Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΝΕΠΑ, ατομική επιχείρηση, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του ν. 4430/2016, συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευθούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο περιφέρεια.

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση της δράσης, τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να αφορούν –κατά προτεραιότητα– τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, υγεία, υλικά – κατασκευές. Επίσης, βάσει της τελευταίας τροποποίησης, οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλουν δύο ακόμη νέες αιτήσεις χρηματοδότησης, μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρσή της.

Επιδοτούμενες δαπάνες

Η δράση ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Μηχανήματα - εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου.

Συστήματα πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου.

Μεταφορικά μέσα.

Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, μέχρι 4.000 ευρώ.

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), 40% και μέχρι 24.000 ευρώ για μία τουλάχιστον ΕΜΕ (ετήσια μονάδα εργασίας).

Επισημαίνεται ότι στη δράση επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (4/6/2018).

H δράση ενισχύει επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, ενώ η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Οπως ήδη αναφέρθηκε, η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή προτάσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών από την αρχική δημοσίευσή της, δηλαδή έως 3/12/2019.

kathimerini.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!