ΕΒΕΘ: Αίτημα τροποποίησης της ΚΥΑ για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

Την ανησυχία επιχειρήσεων-μελών του σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ 136860/1673/Φ15/2018 «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» (ΦΕΚ 6210/Β΄/31-12-2018), η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια του ΠΔ 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (ΦΕΚ 80/Α΄/7-5-2018), διατυπώνει το ΕΒΕΘ με επιστολή του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς.

Η ανωτέρω ΚΥΑ, όπως τονίζεται στην επιστολή του ΕΒΕΘ, πέραν των μέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, στο κεφάλαιο Β΄ περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στην υποχρέωση συμμόρφωσης των βιομηχανικών κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1989, με προδιαγραφές Δομικής Πυροπροστασίας, όπως εφαρμογή δείκτη πυραντίστασης στον φέροντα οργανισμό, πυροδιαμερισματοποίηση κλπ.

«Κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή αυτών των κτιρίων, τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των ΠΔ 71/1988 & ΠΔ 41/2018, αλλά και μετέπειτα κατά την ενδεχόμενη κτιριακή τους επέκταση με λειτουργική εξάρτηση από το αρχικό κτίριο, δεν ελήφθησαν υπόψη προδιαγραφές και παρεμβάσεις που σχετίζονται με την Παθητική Πυροπροστασία. Δυνατότητα αίτησης απόκλισης από την αναφερόμενη υποχρέωση παρέχεται μόνο σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος/δικτύου καταιονισμού ύδατος σε όλους τους χώρους του βιομηχανικού κτιρίου. Ωστόσο, η λύση αυτή δεν είναι πάντα η ενδεδειγμένη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υφιστάμενων παραγωγικών χώρων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», υπογραμμίζει η διοίκηση του Επιμελητηρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το ΕΒΕΘ, «όπως έχει διαπιστωθεί και έχει αναδειχθεί από τα μέλη μας, οι αναφερόμενες υποχρεώσεις θέτουν σημαντικούς περιορισμούς στις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προ τριακονταετίας και επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε κτιριακή ή/και μηχανολογική επέκταση, προσθήκη και εσωτερική αναδιαμόρφωση/αναδιάταξη, για λόγους αναπτυξιακούς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού και επενδυτικού τους σχεδιασμού. Και τούτο διότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι αδύνατη ή απαγορευτική η εκ των υστέρων εφαρμογή δείκτη πυραντίστασης σε υφιστάμενο μεταλλικό φέροντα οργανισμό ή η νέα πυροδιαμερισματοποίηση, εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν ο ήδη εγκατεστημένος παραγωγικός/μηχανολογικός εξοπλισμός και τα χαρακτηριστικά της γραμμής παραγωγής».

Έτσι, έχοντας υπόψη τις αναφερόμενες διατάξεις, η εφαρμογή των οποίων σε πολλές περιπτώσεις προϋποθέτει την υλοποίηση ανέφικτων παρεμβάσεων δομικής πυροπροστασίας, το ΕΒΕΘ μεταφέρει την έντονη ανησυχία που έχει προκληθεί στον επιχειρηματικό κόσμο και παρακαλεί τους συναρμόδιους Υπουργούς, όπως μεριμνήσουν για την εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των παρακάτω προτάσεων:
  • κατάργηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ της ΚΥΑ 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β΄/31-12-2018) που αναφέρονται στη δομική πυροπροστασία και έχουν ενσωματωθεί σε διατάξεις που αφορούν σε μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας εγκαταστάσεων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, ή εναλλακτικά
  • τροποποίηση/συμπλήρωση των ως άνω διατάξεων, με σκοπό την πρόβλεψη δυνατότητας εγκατάστασης και εναλλακτικών συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, πέραν του συστήματος καταιονισμού ύδατος, ώστε αφενός να επιτευχθεί αντίστοιχος δείκτης πυρασφάλειας και αφετέρου οι επιχειρήσεις να μπορούν να επιλέξουν τα συστήματα πυροπροστασίας που θα εγκαταστήσουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ειδικές συνθήκες της δραστηριότητας τους, προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα να αιτηθούν τις προβλεπόμενες αποκλίσεις Ενδεικτικά αναφέρεται ως εναλλακτικό σύστημα, η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου σε συνδυασμό με την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης με χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς.

Καταληκτικά, όπως σημειώνεται στην επιστολή του ΕΒΕΘ, πρόθεση του Επιμελητηρίου είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των κατευθύνσεων της νέας ΚΥΑ για την πυροπροστασία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων.Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!