Δυτική Μακεδονία: Πρόσκληση για την Ενίσχυση Επιχειρήσεων με στόχο την εφαρμογή καινοτομιών στον κλάδο της Μεταποίησης και του Τουρισμού

Ανοιχτή για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων, μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, είναι η Πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ένταξη δράσεων Eνίσχυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών και αποτελεσμάτων έρευνας & τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση το πρόγραμμα θα ενισχύσει την ίδρυση νέων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000€ (Συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 - «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020).

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους παραγωγικούς κλάδους
 • της Αγροδιατροφής (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τρόφιμα, ποτά),
 • της Γούνας - Δερμάτινων Προϊόντων,
 • του Περιβάλλοντος (ενέργεια, μεταλλικές κατασκευές) και
 • του Τουρισμού.
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί η επένδυση για ίδρυση νέας επιχείρησης ή η επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης, με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τις 80.000 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τις 500.000 ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στην παρούσα Δράση θα πρέπει να τηρούν σωρευτικά ένα σύνολο υποχρεώσεων, βασικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες :
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης.
 • Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης (Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003)
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, άδεια λειτουργίας ή έχουν υποβάλλει αίτηση έκδοσης αυτής
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και σε 35% για τις μεσαίες.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα - Εξοπλισμός
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης / μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων) έως 15.000,00€.
 • Λογισμικά
 • Λογισμικό
 • Ιστοσελίδα έως 2.500,00€.
 • E-Shop έως 4.000,00€.
 • Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών (έως 10.000,00€/πιστοποιητικό)

Υποβολή Αιτήσεων

Ημερομηνία Έναρξης : 2-7-2019
Ημερομηνία Λήξης υποβολής 23-9-2019.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ' επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis), με ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων 02-07-2019 και καταληκτική ημερομηνία 23-09-2019.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων έχει αναρτηθεί στη σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση https://bit.ly/2ICtq3y, καθώς και στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα - ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας - ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ (www.kepa-anem.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και στο www.ependyseis.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο pepdm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή «Στείλε το ερώτημά σου»).

Πληροφοριακό υλικό για την Δράση


Πηγή: anko-eunet.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!