Προδημοσίευση της Πρόσκλησης του Προγράμματος "Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων"

Η Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» έχει ως κύριο στόχο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 9 Σεπτεμβρίου και τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 μηνών από την ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι υφιστάμενες, νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως εξής:
  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (ΓΆ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
  • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (ΓΆ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης
  • Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:
Α. Υφιστάμενες και Νέες επιχειρήσεις.:

- Nα διαθέτει τα κατάλληλα αδειοδοτικά έγγραφα για την κύρια δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που η άδεια έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης ανανέωσης αυτής μέχρι την ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής/ένταξης. Αν ο ΚΑΔ επένδυσης αφορά την δευτερεύουσα δραστηριότητα τότε απαιτείται να προσκομίσει άδεια και για την δευτερεύουσα.

- Nα διαθέτει τις κατά περίπτωση - απαιτούμενες εν ισχύ περιβαλλοντικές άδειες ή τις υποβληθείσες στον αρμόδιο φορέα αιτήσεις ανανέωσης αυτών, για την κύρια ή τις δευτερεύουσες δραστηριότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που η άδεια έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης ανανέωσης αυτής μέχρι την ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής/ένταξης

- Nα διαθέτει τη βεβαίωση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα της ενισχυόμενης επένδυσης εφόσον απαιτείται Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας και των προαπαιτούμενων περιβαλλοντικών αδειών, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για ανανέωση αδειών μέχρι την ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής/ένταξης (Παράρτημα Χ) απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση.

- Στην περίπτωση όπου το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται στην προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα δηλώνεται ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου με την ολοκλήρωση του έργου να διαθέτει την άδεια λειτουργίας (έγκριση λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ενότητα 12 «Ολοκλήρωση Πράξεων» της Παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

Β. Υπό σύσταση επιχειρήσεις

- να διαθέτει τη βεβαίωση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα της ενισχυόμενης επένδυσης, εφόσον απαιτείται.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χάλυβα,
δ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα
ε) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυπηγικό τομέα
στ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συνθετικών ινών
ζ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και στη συναφή υποδομή
η) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και τις υποδομές ενέργειας
ι) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις
ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς

Τονίζεται ότι:

- οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα κινήτρου

- δεν μπορεί είτε δραστηριότητες είτε επιλέξιμες δαπάνες να αφορούν συμμόρφωση σε υποχρεώσεις που πρέπει από την κείμενη Εθνική ή Ενωσιακή νομοθεσία να τηρούν οι προς ενίσχυση επιχειρήσεις.

- Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης/στήριξης, για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014,άλλως η αίτηση χρηματοδότησης θα απορρίπτεται (αρ 14 εδ 14 του Καν.ΕΕ 651/2014).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος επιχορηγούμενος π/υ) από 200.000€ έως 5.000.000€, για διάστημα μέχρι τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Συνολικός Προϋπολογισμός και Κατανομή

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40.000.000 (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Περιφέρειες
Δημόσια Δαπάνη
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
16.400.000,00
Δυτική ΜακεδονίαΙόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
4.400.000,00
Αττική
8.600.000,00
Στερεά Ελλάδα
9.200.000,00
Νότιο Αιγαίο
1.400.000,00
Σύνολο
40.000.000,00

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Α/Α
Κατηγορία Δαπάνης
Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/ Ποσό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του Έργου
1
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
35%
2
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
100%
3
Μεταφορικά μέσα
30%
4
Πιστοποίηση συστημάτων, Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών
5%
(και μέχρι του ποσού των 7.000 ανά σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης)
5
Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
5%
6
Συμμετοχή σε Εκθέσεις
10%
7
Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
10%
8
Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη
10%
  
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση βάσει των ήδη εγκεκριμένων από την Ε Παρακολούθησης του Προγράμματος κριτήρια

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και η διαχειριστική αρχή του ΕΠΑνΕΚ διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.
Η Προδημοσίευση, η Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν) του Προγράμματος, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.grκαι του ΕΣΠΑ www.espa.gr.Αποτέλεσμα εικόνας για επανεκ 2014 2020
E-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr , Γραμμή επικοινωνίας: 801 1136 300.Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!