Φαρμακαποθήκες: Σταθεροποιήθηκαν τα έσοδα- To top 20 του κλάδου

Σταθεροποιητική τάση κατέγραψε ο κλάδος για το 2017 με τις συνολικές πωλήσεις να καταγράφουν οριακή μείωση κατά 0,61% σχέση με το 2016, ανερχόμενες στα 2,267 δισ. ευρώ.

Ενθαρρυντικό στοιχείο ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος κατέγραψαν αύξηση 3,60% στην συνολική κερδοφορία προ φόρων το 2017 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2016.

Οι νόμιμες παράλληλες εξαγωγές υποστήριξαν τη συντήρηση των εταιρειών του κλάδου ειδικά την περίοδο της κρίσης.

Όσον αφορά στο 2018, η συνολική αγορά φαρμακαποθηκών εκτιμάται ότι σημείωσε μικρή αύξηση (σε αξία) σχέση με το 2017.

Τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου

Σύμφωνα με την Direction Business Reports, από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για τη διετία 2016-2017, ο οποίος συντάχθηκε βάσει αντιπροσωπευτικού δείγμα­τος 74 φαρμακαποθηκών (συνεταιρι­σμών και εταιρειών), προκύπτουν τα εξής: οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) το 2017 μειώθηκαν οριακά κατά 0,61% σχέση με το 2016, και ανήλ­θαν στα 2,267 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων σημείωσαν οριακή άνοδο κατά 0,23% και ανήλθαν στα 140,11 εκατ. ευρώ το 2017.
Τα συνο­λικά κέρδη προ φόρων κατέγραψαν αύξηση κατά 3,60% και ανήλθαν στα 26,96 εκατ. ευρώ το 2017. Να ση­μειωθεί ότι από τις 74 υπό εξέταση επιχειρήσεις οι 62 (ως ποσοστό 83,78%) παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2017. Οι επιχειρή­σεις του δείγματος είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 121,26 εκατ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 260,90 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 2,06% σε σχέση με το 2016. Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν για το 2017 στα 655,60 εκατ. ευρώ (+ 4,13% σε σχέση με το 2016), ενώ το γενικό σύ­νολο ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 3,54% το 2017 σε σχέση με το 2016 και διαμορφώθηκε στα 916,50 εκατ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους για το 2017 διαμορφώθηκε στο 6,18% και οι επιχειρήσεις εργάστηκαν με καθαρό περιθώριο κέρδους 1,19%. Τέλος, η αποδοτικότητα ιδίων κεφα­λαίων (ROE) για το 2017 διαμορφώ­θηκε στο 10,33% και η σχέση ξένων προ ίδια κεφάλαια στο 2,51.

* Τα στοιχεία προέρχονται από την έκδοση «ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» που κυκλοφόρησε για 7η χρονιά από την DIRECTION BUSINESS NETWORK

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!