Ηλεκτρονικά η χορήγηση τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ηλεκτρονικά θα γίνεται πλέον η κατάθεση αιτήσεων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2810/Β΄/04.07.2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΑΕΞ465ΧΙ8-ΔΞΕ) η Υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας η οποία περιλαμβάνει όρους, προϋποθέσεις, διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές.

Πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του οργανισμού είναι ελεύθερη. Σε αυτόν περιλαμβάνονται πληροφορίες προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, όπως πρότυπα έγγραφα και λοιπές οδηγίες καθώς και δυνατότητα έρευνας σε μηχανές αναζήτησης του ΟΒΙ με δημοσιευμένα δεδομένα αιτήσεων ή τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.


Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Αντίγραφα δημοσιευμένων αιτήσεων ή τίτλων, παροχή πληροφοριών τεχνολογικής πληροφόρησης, απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες του Οργανισμού μπορούν, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται στον ΟΒΙ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση επικοινωνίας του Οργανισμού και αποτελεί τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου για τη χρήση της εν λόγω ηλεκτρονικής διεύθυνσης για παραλαβή των απαντήσεων από τον ΟΒΙ.

Χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής με τον ΟΒΙ

Η πραγματοποίηση συναλλαγών με το σύστημα γίνεται κατ' επιλογή του συναλλασσόμενου και απαιτείται η συμμόρφωσή του με τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας του συστήματος.

Εγγραφή στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής συναλλαγής και ταυτοποίηση

1. Για την χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής του ΟΒΙ απαιτείται εγγραφή του συναλλασσόμενου και επαλήθευση της ταυτότητάς του, η οποία πραγματοποιείται, είτε μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (σύστημα taxisnet) είτε με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Στην περίπτωση απλής ηλεκτρονικής υπογραφής, η επαλήθευση της ταυτότητας του συναλλασσόμενου πραγματοποιείται από τον ΟΒΙ μέσω του Συστήματος.

2. Το αίτημα εγγραφής συνιστά δήλωση βουλήσεως του συναλλασσόμενου για χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής του ΟΒΙ. Η διαδικασία ταυτοποίησης καθιστά τον συναλλασσόμενο εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος διασφαλίζοντας τη γνησιότητα και την εμπιστευτικότητα των αντίστοιχων αιτήσεων καταχώρησης και των επισυναπτόμενων δεδομένων.

3. Δικαιούχοι αναγνωρισμένων πιστοποιητικών είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση που απαιτείται υπογραφή ενός εγγράφου ή πράξης από περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής σε κάθε ένα από αυτά, διαδοχικά.

Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και τρόποι πληρωμής

1. Οι αιτήσεις για καταχώρηση τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κατατίθενται στον ΟΒΙ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου.

2. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Με την ηλεκτρονική πληρωμή, ως ημερομηνία πληρωμής των τελών λαμβάνεται η ημερομηνία επιτυχούς πραγματοποίησης της συναλλαγής, σύμφωνα με την επιβεβαίωση από το Σύστημα του ΟΒΙ.

3. Ο ΟΒΙ υποχρεούται να ενημερώνει τους συναλλασσόμενους, εγκαίρως και με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις απαιτήσεις του Συστήματός του, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.


ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!