Η σημασία της αξιολόγησης του ισολογισμού στην οικονομική πορεία των εταιρειών

Πολλοί επιχειρηματίες τείνουν να παραβλέπουν τον Ισολογισμό και δεν έχουν μια βασική κατανόηση της σύνθεσης και τη σημασίας του. Ο ισολογισμός έχει σημασία, και η Διοίκηση που δεν δίνει προσοχή θα αντιμετωπίσει μια κατάσταση ίσως και όχι ευχάριστη, όταν θα αναζητά χρηματικά διαθέσιμα ή όταν πάει στην τράπεζα για την ανανέωση των δανείων.

Ο ισολογισμός συνοψίζει το Ενεργητικό, το Παθητικό και την Καθαρή Θέση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, συνήθως στο τέλος της λογιστικής περιόδου. Ο σκοπός του Ισολογισμού, ωστόσο, είναι να δώσει στους χρήστες μια ιδέα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας σε συνδυασμό με την εμφάνιση αυτού που η εταιρεία κατέχει και οφείλει. Βοηθά την Διοίκηση να αποκτήσει γρήγορα μια εικόνα για την οικονομική ευρωστία και τις δυνατότητες της εταιρείας. Οι ισολογισμοί, μαζί με τις δηλώσεις εισοδήματος, είναι και τα πιο βασικά στοιχεία για την παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στους πιθανούς δανειστές, όπως είναι οι τράπεζες και οι επενδυτές.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναλύσει κάποιος την οικονομική υγεία μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Ισολογισμού. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι ο υπολογισμός των ημερών του Κεφαλαίου Κίνησης: [(Κυκλοφορούν Ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) διαιρούμενο με (Συνολική Ετήσια Έξοδα διαιρούμενο με το 365)].

Παράδειγμα: αν υποτεθεί ότι έχουμε 150.000 ευρώ σε ετήσια έξοδα και 95.000 ευρώ κυκλοφορούν ενεργητικό και 49.000 ευρώ ύψος βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων, οι ημέρες του κεφαλαίου κίνησης θα είναι 111,9 [(95,000-49000) / (150.000 / 365)]. Ο υπολογισμός αυτός δείχνει πόσο εύκολα η εταιρεία μπορεί να χειριστεί τις κανονικές διακυμάνσεις των εσόδων, ενώ εξακολουθεί να πληρώνει τους λογαριασμούς. Η έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης μπορεί να είναι απόδειξη της κακής διαχείρισης στους δανειστές και τους επενδυτές. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 30 ημέρες Κεφαλαίου Κίνησης ενώ οι οικονομικά ισχυρές έως 180 ημέρες.

Τρία ή περισσότερα χρόνια Ισολογισμών μπορούν να αναλυθούν για την αναγνώριση των τάσεων καθώς και άλλων ζητημάτων όπως:
  • Μπορεί να γίνει επιμήκυνση του κύκλου των απαιτήσεων;
  • Μπορούν να συλλεχθούν απαιτήσεις πιο επιθετικά;
  • Πρέπει η επιχείρηση να επιβραδύνει τις υποχρεώσεις προκειμένου να αποφευχθεί μια αναπόφευκτη έλλειψη μετρητών;
  • Τα καθαρά κέρδη διατηρούνται στην επιχείρηση για μελλοντική ανάπτυξη;
  • Έχει εξαντληθεί εξοπλισμός που αντικαθίσταται τακτικά;
  • Ο οικονομικός σύμβουλος της επιχείρησης οφείλει να ενθαρρύνει τον επιχειρηματία να μάθει περισσότερα σχετικά με τον Ισολογισμό και να επανεξετάζει τουλάχιστον ανά τρίμηνο προκειμένου να εντοπισθούν οι τάσεις και να γίνονται συνειδητές οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Όπως ο δανειστής επανεξετάζει τακτικά τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης για να στηρίξει την πιστοληπτική ικανότητα της, έτσι και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θα πρέπει να κάνουν το ίδιο.
epixeiro.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!