ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: Υποβλήθηκαν 2.912 προτάσεις στον B' κύκλο του προγράμματος

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, στις 16:00 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 -2020).

Υποβλήθηκαν 2912 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.742.142.053 ευρώ. Η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο Αναπλ. Υπουργός Κ. Φωτάκης, δήλωσε: «Με όρους συνέπειας και συνέχειας στηρίζουμε έμπρακτα την υγιή, καινοτόμο επιχειρηματικότητα καθώς και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Με τον Β' κύκλο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού τμημάτων R&D καινοτόμων επιχειρήσεων και στην ανάδειξη του ερευνητικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες που σχετίζονται με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Με μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που απευθύνονται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οικοδομείται με τρόπο συστηματικό και με όρους συνέπειας και συνέχειας ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τη χώρα που βασίζεται στην Οικονομία και την Κοινωνία της Γνώσης. Της Γνώσης και της Καινοτομίας που προκύπτουν από την επιστημονική Έρευνα αποσκοπώντας στην άμβλυνση των ανισοτήτων και το κοινωνικό όφελος».

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Π. Κυπριανίδου, δήλωσε: «Η αυξημένη συμμετοχή ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων και στον Β΄ κύκλο, αποδεικνύει την μεγάλη σημασία που έχει η ενιαία Δράση για το ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας και για την οικοδόμηση της οικονομίας της γνώσης. Θα ήθελα και δημοσίως να ευχαριστήσω τους εργαζομένους της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, οι οποίοι διαχειρίζονται με επιτυχία μια τόσο μεγάλη και σύνθετη Δράση».

Παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά τομέα προτεραιότητας.

Αποτέλεσμα εικόνας για ερευνω δημιουργω καινοτομωΗ ενιαία δράση κρατικών ενισχύσεων ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ και Β΄ κύκλος) αναμένεται να υπερβεί τα 540 εκατ. € δημόσιας δαπάνης και μαζί με την ιδιωτική δαπάνη, περί τα 650 εκατ. €.

Στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ενισχύονται πρωτίστως επιχειρήσεις που έχουν ως επιδίωξη την προώθηση της έρευνας, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και οι υπόλοιποι φορείς που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Λοιποί Φορείς) και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού, συμβάλλοντας στην ανάσχεση του Brain drain.

Από τον Α΄ κύκλο της δράσης συγχρηματοδοτούνται 580 ερευνητικά έργα με Δημόσια Δαπάνη 311,7 εκ € .

anko-eunet.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!