Εγκρίθηκε το deal Hilton - Costa Navarino

Την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου του Ηilton από το Costa Navarino ενέκρινε ομόφωνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Έγκριση συγκέντρωσης για την απόκτηση 50% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", από την εταιρία με την επωνυμία "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.".

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα ενέκρινε στις 06.05.2019, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 14.03.2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε." επί της εταιρίας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες αφορά.


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!