Αναπτυξιακός Νόμος: Πώς θα γίνεται η πιστοποίηση προόδου των επενδυτικών έργων

Να πιστοποιούν από μόνοι τους την υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών τους σχεδίων και να λαμβάνουν την αντίστοιχη επιχορήγηση ή φορολογική απαλλαγή, χωρίς να απαιτείται έλεγχος των αρμόδιων αρχών, μπορούν πλέον όσοι έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εισήχθη στο νόμο 4609/2019, ωστόσο για την ενεργοποίησή της χρειαζόταν διευκρινιστική απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη, η οποία περιγράφει τη διαδικασία και τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να υποβληθούν, ώστε η πιστοποίηση και η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται χωρίς τη διεξαγωγή ελέγχου. Οι έλεγχοι προβλέπεται να γίνονται δειγματοληπτικά στο 10% των περιπτώσεων που θα ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης, με ευθύνη του φορέα της επένδυσης.

Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα πιστοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς με την ολοκλήρωση του 50% θα δίνεται άμεσα και η αναλογούσα ενίσχυση. Με το ισχύον σύστημα, το χρονικό διάστημα από την υποβολή αιτήματος ελέγχου έως την πραγματοποίησή του και την έγκριση της ενίσχυσης μπορεί να υπερβεί και το ένα έτος.

Όπως ορίζει η υπουργική απόφαση 51362/14-5-2019, στην περίπτωση της κατ' επιλογήν πιστοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου, ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) το σχετικό αίτημα τακτικού ελέγχου, συνοδευόμενο, πέρα από τα δικαιολογητικά που κάθε φορά ορίζονται στις οικείες κανονιστικές αποφάσεις, και από τρεις βεβαιώσεις υλοποίησηςτου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, από πολιτικό μηχανικό και από μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο, ανάλογα με το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης.

Οι παραπάνω πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να είναι νομίμως εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΑΝ οι βεβαιώσεις

Οι βεβαιώσεις, υποδείγματα των οποίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και θα είναι δεσμευτικάως προς τη χρήση τους, θα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 για τον υπογράφοντα, με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.

Προκειμένου το αίτημα ελέγχου να θεωρηθεί πλήρες, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και οι τρεις βεβαιώσεις υπογεγραμμένες, ακόμη και εάν σε κάποια από αυτές βεβαιώνεται η μη υποχρέωση πιστοποίησης από τη συγκεκριμένη επαγγελματική ειδικότητα, λόγω της φύσης του έργου.

Για την πιστοποίηση, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου θα εισάγει στο ΠΣΚΕ το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται. Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου, ως προς τα δικαιολογητικά και τις σχετικές απαιτούμενες βεβαιώσεις, και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης.

Εάν το αίτημα ελέγχου είναι πλήρες και πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης της επιχορήγησης ή την έναρξη χρήσης της ωφέλειας της απαλλαγής από την καταβολή φόρου, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο έλεγχος και οι κυρώσεις

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, με ευθύνη του φορέα, υπόκειται σε δειγματοληπτικό (έκτακτο) έλεγχο. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος θα γίνεται τουλάχιστον στο 10% των επενδυτικών σχεδίων. Εξαιρούνται από τον δειγματοληπτικό έλεγχο επενδυτικά σχέδια για τα οποία εν τω μεταξύ έχει υποβληθεί, από τον φορέα, αίτημα τελικού ελέγχου.

Σε περίπτωση που κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο ή κατά τον τακτικό έλεγχο για την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ, επιβάλλονται κυρώσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, αλλά και η ανάκτηση με τη διαδικασία είσπραξης δημόσιων εσόδων το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή.

kerdos.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!