Η Μοτοδυναμική προχωράει σε έκδοση ομολόγου 5 εκατ. ευρώ

Η Γενική Συνέλευση της Μοτοδυναμικής ενέκρινε την έκδοση ομολόγου έως 5 εκατ. ευρώ, ενώ αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος και την επέκταση του σκοπού της εταιρείας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας: "Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ανακοινώνει ότι την 24η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15.00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαππείου, Κήπος Ζαππείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα PRIVE, 1ος όροφος.

Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.998.445 μετοχές, ήτοι ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ανά θέμα ημερήσιας διάταξης:

[1] Με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πρώτο (1ο) θέμα ημερήσιας διάταξης: "Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών", ήτοι η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και ενοποιημένων (Ομίλου) της χρήσης 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου–Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ομίλου (Ενοποιημένων).

[2] Με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και απαλλαγή των ελεγκτών" και συγκεκριμένα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και ειδικότερα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας: Πάρη Κυριακόπουλου του Οδυσσέα, Σωτήριου Χατζίκου του Δημητρίου, Ιωάννη - Στυλιανού Ταβουλάρη του Νικολάου, Λευκοθέας Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Νικόλαου-Σωκράτη Λαμπρούκου του Δημητρίου, Χρήστου Αβραμίδη του Αλεξάνδρου, Θεόδωρου Ακίσκαλου του Αριστομένη, Οδυσσέα Κυριακόπουλου του Παρασκευά, Χρήστου Τσάγκου του Ιωάννη, Γεώργιου Αυλωνίτη του Ιωάννη, Παύλου Λάσκαρι του Ανδρέα, αφετέρου αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1γ' του ν.4548/2018 ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των κατωτέρω ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρίας "GRANT THORNTON Α.Ε." (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018, ήτοι του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Στέργιου Ντέτσικα (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 41961) και του Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, κ. Δημήτριου Παντερλή (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 38651).

[3] Με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2019 έως 31-12-2019 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις" και συγκεκριμένα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 την ελεγκτική εταιρία "Grant Thornton" (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου 56 ενώ την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει. Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2019 το ποσό των 20.000,00 Ευρώ και για τον ειδικό έλεγχο της Εταιρίας με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2019 το ποσό των 12.000,00 Ευρώ. Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσε ότι συμφωνεί στην ανάθεση του ελέγχου στα ως άνω πρόσωπα κατ' άρθρο 124 § 8 του ν.4548/2018.

[4] Με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν.4548/2018" και συγκεκριμένα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την υιοθέτηση και έγκριση συγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με σκοπό την θέσπιση κανόνων για την προσέλκυση στελεχών που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της Εταιρίας, και την ορθότερη εταιρική διακυβέρνηση. Η εν λόγω Πολιτική Αποδοχών θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ αλλά και στον ιστότοπο της Εταιρίας (https://www.motodynamics.gr) κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

[5] Με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2019, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας" και ειδικότερα α. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού € 141.500,00 οι οποίες και είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2018 (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) και ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: στον κ. Πάρη Κυριακόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό € 38.000, στον κ. Σωτήριο Χατζίκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ποσό € 50.000, στον κ. Ιωάννη-Στυλιανό Ταβουλάρη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό € 7.500, στον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Σύμβουλο, ποσό € 11.250, στον κ. Παύλο Λάσκαρι, Σύμβουλο, ποσό €3.750, στον κ. Νικόλαο – Σωκράτη Λαμπρούκο, Σύμβουλο, ποσό €8.500, στην κα Λευκοθέα Βαράγκη, Σύμβουλο, ποσό € 8.500, στον κ. Χρήστο Αβραμίδη, Σύμβουλο, ποσό €7.500, στον κ. Χρήστο Τσάγκο, Σύμβουλο, ποσό € 3.250, στον κ. Θεόδωρο Ακίσκαλο, Σύμβουλο, ποσό € 3.250 και τέλος εγκρίθηκε η αμισθί παροχή υπηρεσιών από τον Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Αυλωνίτη. β. Προενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί για την τρέχουσα χρήση 2019, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο και σε επιτροπές αυτού, ποσού έως € 175.000 συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.


[6] Με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Τροποποίηση και ειδικότερα επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας" και ειδικότερα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την επέκταση του σκοπού της Εταιρίας στην εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, υπομίσθωση και πάσης φύσεως επιχειρηματική εκμετάλλευση δίτροχων, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων, Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως με ή χωρίς οδηγό, τροχόσπιτων και τεθωρακισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων ή φορτηγών αυτοκινήτων. Το άρθρο 2 του καταστατικού μετά την εν λόγω τροποποίηση έχει επί λέξει ως εξής:

"Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός της εταιρίας είναι : α. Η για δικό της ή τρίτων λογαριασμό ή μέσω τρίτων εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση, εμπορία, πώληση, κυριότητα, διαχείριση, παραχώρηση χρήσης, ενοικίαση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και γενικά η ενάσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με την εν γένει και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση στόλου και παντός είδους επιχειρηματική εκμετάλλευση: αα. παντός είδους οχήματος, καινούργιου ή μεταχειρισμένου, συμπεριλαμβανομένων των διτρόχων και τρίτροχων μηχανών και τετράτροχων οχημάτων, και ενδεικτικά, παντός είδους δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως με ή χωρίς οδηγό, τροχόσπιτων και τεθωρακισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων ή φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους (όπως ενδεικτικά θαλάσσης, παραγωγής ενέργειας κ.λπ.), καθώς και φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης για αναψυχή. ββ. παντός είδους προϊόντος που τελεί άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση με τη χρήση και λειτουργία των παραπάνω (περ. αα) αναφερομένων ειδών, όπως ενδεικτικά, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, εξοπλισμός και ένδυση οδηγών. β. Η συντήρηση, επισκευή και συναρμολόγηση των παραπάνω οχημάτων, διτρόχων μηχανών, Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων, μηχανών, κινητήρων, φουσκωτών και σκαφών αναψυχής. γ. Η έκδοση περιοδικού εντύπου ή και ηλεκτρονικού με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα. δ. Η παροχή οικονομικών, λογιστικών, φορολογικών και λοιπών διαχειριστικών υπηρεσιών προς συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο Κεφάλαιο ή τη Διοίκηση Εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίας, ελληνικής ή αλλοδαπής. β. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή/και συνεργεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. γ. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων. δ. Να ενεργεί χρηματοπιστωτικές εργασίες με την επιφύλαξη των σχετικών ειδικών νομοθετικών διατάξεων. ε. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της". Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκτιμά ότι η εν λόγω επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας δεν θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση, όπως ενδεικτικά ως προς τη μεταβολή στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, το απασχολούμενο προσωπικό, τα ίδια κεφάλαιά της Εταιρίας.


[7] Με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018" και ειδικότερα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση, συμπλήρωση, εξειδίκευση ή/και κατάργηση ορισμένων άρθρων του καταστατικού βάσει των προβλέψεων του νέου νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 1, 3-8, 10-29 και 31-35 του καταστατικού. Το κείμενο του νέου καταστατικού θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ αλλά και στον ιστότοπο της Εταιρίας (https://www.motodynamics.gr) κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

[8] Με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Ενημέρωση και έγκριση σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου" και ειδικότερα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018, όπως αυτά αναφέρθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, και σχετίζονταν με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2018 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κ.ο.κ.

[9] Με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το ένατο (9ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών" και ειδικότερα χορηγήθηκε άδεια και εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί α) η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Σωτήριου Χατζίκου και Νικόλαου – Σωκράτη Λαμπρούκου, ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας "LION RENTAL Α.Ε" που εξελέγησαν ήδη από την 3.12.2018 από τη γενική συνέλευση της ως παραπάνω εταιρίας με πενταετή θητεία (ο κ. Λαμπρούκος ως μη εκτελεστικό μέλος) και β) η εν γένει συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Σωτήριου Χατζίκου και των Διευθυντών κ.κ. Δημήτριου Μποζά (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου) και Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντής Κλάδου YAMAHA) ή και άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή/και διευθυντών της Εταιρίας ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με "ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.".

[10] Με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δέκατο (10ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018" και ειδικότερα συνήνεσε ομόφωνα και παμψηφεί στη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018, καθώς τα κέρδη χρήσης προ φόρων ανέρχονται στο ποσό των 1.252.668,15 ευρώ και μετά τον συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων παραμένει υπόλοιπο ζημιών εις νέον, άρα δεν υφίστατο δυνατότητα διανομής μερίσματος.

[11] Με 8.998.445 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2019 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000κατ' άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους" και συγκεκριμένα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των 5.000.000 Ευρώ, και ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας 1 Ευρώ, με διάρκεια με ανώτατο όριο τα 5 έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

[12] Τέλος, στο δωδέκατο (12ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις" δεν έλαβαν χώρα ανακοινώσεις ούτε ελήφθη κάποια απόφαση.

emea.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!