Ευνοϊκή φορολογία σε επιχειρήσεις, στελέχη, για προσέλκυση επενδύσεων

Φοροαπαλλαγές και σταθερό φορολογικό καθεστώς, καθώς και ευνοϊκή φορολόγηση ξένων στελεχών που απασχολούνται σε μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα εισάγει ως κίνητρα το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις στρατηγικές επενδύσεις, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Προκειμένου δε να ξεπερασθούν εμπόδια που προκύπτουν ανάμεσα στους επενδυτές και την πολιτεία προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα προσφυγής στον θεσμό της διαιτησίας, ενώ θεσπίζεται μηχανισμός παρακολούθησης υλοποίησης της επένδυσης και κυρώσεις εν είδει χρηματικών ρητρών. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση ευελπισθεί να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και να διορθώσει κενά και λάθη του παρελθόντος. Αλλωστε στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο γίνεται η παραδοχή ότι «ο υφιστάμενος νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις (σ.σ. γνωστός και ως νόμος για το fast track) παρά τις τροποποιήσεις του, δεν κατέστη ποτέ αποτελεσματικός [...] Είναι χαρακτηριστικό ότι στα οκτώ χρόνια εφαρμογής του έχουν υπαχθεί μόλις 15 επενδυτικά σχέδια, χωρίς να έχει υλοποιηθεί έως σήμερα κανένα από αυτά».

Οι κατηγορίες κινήτρων που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

α) Κίνητρα χωροθέτησης: στην ουσία επεκτείνεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) που υπάρχει και στο υφιστάμενο πλαίσιο, επί ενιαίας έκτασης. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και η απαλλοτριούμενη έκταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% της συνολικής έκτασης της επένδυσης.

β) Φορολογικά κίνητρα: σταθεροί φορολογικοί συντελεστές για μία επταετία, φοροαπαλλαγές, επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων και φορολόγηση μόνο του εισοδήματος στην Ελλάδα για έως 10 στελέχη που εργάζονται σε μία επένδυση.

γ) Ενισχύσεις δαπανών για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη διάκριση των στρατηγικών επενδύσεων σε πέντε κατηγορίες:

• Στρατηγικές επενδύσεις 1: Δημιουργούν τουλάχιστον 120 νέες θέσεις εργασίας και έχουν προϋπολογισμό πάνω από 100 εκατ. ευρώ.

• Στρατηγικές επενδύσεις 2: Δημιουργούν τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας και έχουν προϋπολογισμό πάνω από 40 εκατ. ευρώ. Εάν πρόκειται για επενδύσεις στον βιομηχανικό τομέα, το ελάχιστο όριο νέων θέσεων εργασίας είναι 75 και ο ελάχιστος προϋπολογισμός 30 εκατ. ευρώ. Προϋπόθεση για τις επενδύσεις σε οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών δραστηριοτήτων, εξαιρουμένων των επιχειρηματικών πάρκων, είναι η δημιουργία 50 τουλάχιστον θέσεων εργασίας και προϋπολογισμός πάνω από 25 εκατ. ευρώ.

• Εμβληματικές επενδύσεις: Επενδύσεις που γίνονται από διεθνούς φήμης ομίλους-ηγέτες στον κλάδο τους στην Ευρώπη ή παγκοσμίως. Επίσης, έτσι χαρακτηρίζονται επενδύσεις στη βιομηχανία που δημιουργούν τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας και έχουν προϋπολογισμό πάνω από 200 εκατ. ευρώ. Οι τελευταίες μπορούν να κάνουν χρήση του ΕΣΧΑΣΕ με συντελεστή δόμησης 0,6.

• Στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης: δημιουργούν τουλάχιστον 30 νέες θέσεις εργασίας και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι πάνω από 20 εκατ. ευρώ.

• Αυτοδίκαια εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις: Aφορά επενδύσεις που έχουν εγκριθεί από τη διυπουργική επιτροπή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και έχουν υπαχθεί στο ευρωπαϊκό ταμείο στρατηγικών επενδύσεων και όσες θεωρούνται «ευρωπαϊκά ενεργειακά έργα κοινού ενδιαφέροντος».

Μνημόνιο συνεργασίας, διαιτησία και πρόστιμα οι δικλίδες ασφαλείας

Τα τρία χρόνια θέτει ως μέγιστο όριο για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για μια στρατηγική επένδυση το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας. Το εν λόγω όριο είναι αναμφίβολα πιο ρεαλιστικό για τα δεδομένα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε σύγκριση με τους χρόνους που προβλέπονται, αλλά δεν τηρούνται, στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Δείχνει, ωστόσο, ότι το περίφημο fast track παραμένει μάλλον ανέφικτος στόχος. Ας σημειωθεί ότι και στο υφιστάμενο πλαίσιο υπήρχαν οι ρυθμίσεις εκείνες που υποτίθεται ότι θα διασφάλιζαν την ταχεία χορήγηση των αδειών, όπως για παράδειγμα η κεντρική αδειοδοτική αρχή και η de facto έγκριση μιας άδειας, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσμιών, χωρίς, ωστόσο, να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πάντως, στην εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία εισάγονται κάποιες άλλες δικλίδες ασφαλείας προκειμένου να εγκρίνονται σχετικά γρήγορα οι επενδύσεις και το κυριότερο να παρακολουθείται η πορεία υλοποίησής τους μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.

Κατ’ αρχάς, όταν μία επένδυση εγκριθεί ως στρατηγική από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), ο επενδυτής οφείλει εντός 45 ημερών να υποβάλει επενδυτικό και αδειοδοτικό φάκελο στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Εντός 60 ημερών από την υποβολή του προαναφερθέντος επενδυτικού φακέλου, ο επενδυτής και το υπουργείο Οικονομίας υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της αδειοδοτικής διαδικασίας και της υλοποίησης της επένδυσης, αντισταθμιστικές παροχές και άλλες υποχρεώσεις του επενδυτής, το χρηματοδοτικό σχήμα, την αποδεδειγμένη ικανότητα χρηματοδότησης της επένδυσης, καθώς και τις υποχρεώσεις της διοίκησης.

Κάθε διαφορά που απορρέει ή σχετίζεται με το μνημόνιο συνεργασίας μπορεί να παραπέμπεται για επίλυση στη διαιτησία, χωρίς να αναστέλλονται οι υποχρεώσεις των δύο μερών. Η απόφαση της διαιτησίας είναι οριστική και αμετάκλητη, αποτελεί αυτομάτως τίτλο εκτελεστό και μπορεί να προσβληθεί μόνο με αγωγή ακύρωσης.

Για την παρακολούθηση υλοποίησης μιας στρατηγικής επένδυσης ορίζεται από τον επενδυτή, ύστερα από έγκριση του υπουργού Οικονομίας, ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός και τεχνικός ελεγκτής από ειδικό μητρώο που δημιουργείται γι’ αυτόν τον σκοπό. Σε περίπτωση που ο επενδυτής δεν τηρεί τους όρους, η επένδυση μπορεί να αποχαρακτηριστεί και ο επενδυτής όχι μόνο επιστρέφει τυχόν ενισχύσεις αλλά εάν έκανε χρήση των κινήτρων χωροθέτησης, πληρώνει και πρόστιμο ίσο με το 0,05% έως 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

kathimerini.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!