ΣΕΒ: Πώς θα αξιοποιήσετε τα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο (Ν.4605/19) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που περιλαμβάνει σειρά ευνοϊκών διατάξεων για τις επενδύσεις και το επιχειρηματικό περιβάλλον, υπενθυμίζει ο ΣΕΒ.

Με το νομοσχέδιο υλοποιούνται ορισμένες πάγιες θέσεις της αγοράς για τα επιχειρηματικά πάρκα, την εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας, τα επενδυτικά κίνητρα για κέντρα κοινών υπηρεσιών, την απλοποίηση κινήτρων του «αναπτυξιακού νόμου», την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας για το εμπορικό απόρρητο κ.τ.λ.

Αν και δεν επιλύεται το σημαντικό θέμα της υπερφορολόγησης, το νομοσχέδιο προβλέπει διευκολύνσεις στην αξιοποίηση κινήτρων από επενδύσεις που εντάσσονται στο Ν. 4399/16 και για επενδύσεις σε κέντρα κοινών υπηρεσιών (Ν.89/1967). Λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων που διατυπώθηκαν προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης από το Φόρουμ Κλαδικών και Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων που συντονίζει ο ΣΕΒ και η Ελληνική Παραγωγή, με συμμετοχή των ΣΒΘΚΕ, ΣΕΒΠΔΕ, ΣΒΑΠ, ΣΘΕΒ, ΣΒΣΕ. Οι ρυθμίσεις αυτές δείχνουν τον δρόμο για τη συνεργασία δημόσιου - ιδιωτικού τομέα στην απλοποίηση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Απλοποίηση χρήσης κινήτρων του Ν.4399/16 («αναπτυξιακός νόμος»)


Ο νόμος προβλέπει τα εξής:

1. Δυνατότητα αξιοποίησης του 1/3 της εγκεκριμένης φορολογικής απαλλαγής ανά έτος (από 1/5 σήμερα). Στην περίπτωση μερικής αξιοποίησης της φορολογικής απαλλαγής σε προηγούμενα έτη, λόγω έλλειψης επαρκών κερδών, η υπολειπόμενη φορολογική απαλλαγή προστίθεται στην ετήσια (στο 1/3 δηλαδή) των επόμενων ετών.

2. Το όριο μεγαλύτερων επενδύσεων («επενδύσεις μείζονος μεγέθους») για ένταξη στο Ν4399/16 επαναπροσδιορίζεται στα €15 εκατ. (από τα €20 εκατ. σήμερα) και στη δημιουργία μιας (1) θέσης εργασίας ανά €1 εκατ. επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

3. Το δικαίωμα χρήσης της ωφέλειας της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την ολοκλήρωση του 50% της επένδυσης (από 100% σήμερα).

4. Αποσαφηνίζονται θέματα μεταφοράς και μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων. Ως μετεγκατάσταση ορίζεται η «μετακόμιση» της ίδιας (ή παρεμφερούς ή μέρους) δραστηριότητας από άλλο χώρο στον χώρο που πραγματοποιείται η ενισχυόμενη δραστηριότητα. Ενώ μεταφορά υπάρχει όταν η ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί (εξολοκλήρου ή εν μέρει) τον ίδιο σκοπό με την αρχική εγκατάσταση αλλά στην αρχική εγκατάσταση χάνονται θέσεις εργασίας.

Να σημειωθεί όμως ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο αναπροσαρμόζεται πλέον στα €5 εκατ., με τη σώρευση να ανέρχεται στα €10 εκατ. για μεμονωμένη επιχείρηση (ή €20 εκατ. για συνεργαζόμενες / συνδεμένες επιχειρήσεις) στην τριετία.

Τέλος, ο νόμος εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει κρίσιμα θέματα στη λειτουργία του Ν4399/2016 όπως η ταχεία υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων, η μείωση της γραφειοκρατίας ένταξης/έγκρισης/ελέγχων, αλλά και η μεταφορά ζημιών πέρα των πέντε ετών.

Κίνητρα εγκατάστασης κέντρων κοινών υπηρεσιών αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα

Ο νόμος τροποποιεί διατάξεις του α.ν. 89/1967 ως εξής:

1. Η διευρυμένη λίστα υπηρεσιών περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστική υποστήριξη, ελέγχους ποιότητας, κατάρτιση μελετών και συμβάσεων, διαφήμισης και marketing, επεξεργασίας στοιχείων, λήψη / παροχή πληροφοριών, R&D, λογισμικό και συστήματα πληροφορικής, αποθήκευση πληροφοριών, εφοδιαστική αλυσίδα συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς με ιδία μέσα, εκπαίδευση, τηλεφωνικά κέντρα και πληροφόρηση κ.τ.λ.

2. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν ενισχύσεις για πρόσληψη εργαζομένων (μέχρι €5 εκατ.), για προγράμματα κατάρτισης (μέχρι €2 εκατ.), για έργα έρευνας και ανάπτυξης (ανάλογα το είδος ως €20 εκατ.), δαπάνες εξοπλισμού και μισθολογικού κόστους για ΤΠΕ (ως €200 χιλ.) κ.τ.λ.

3. Αφορά τόσο σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών όσο και σε ημεδαπές εταιρείες που παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες.

4. Βασική προϋπόθεση, το αντικείμενο των παρεχόμενων κοινών υπηρεσιών προς αλλοδαπές επιχειρήσεις να μην ασκείται στην Ελλάδα δύο έτη πριν από την υποβολή αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης. Επιτρέπεται όμως η παροχή ανάλογων υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ακόμα και κατά τη διάρκεια λήψης της ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωτική η τήρηση χωριστικών οικονομικών καταστάσεων.

5. Τέλος, οι εταιρείες που ενισχύονται υποχρεούνται να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων (ένα εκ των οποίων μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης) και να έχουν τουλάχιστον €100 χιλ. ετήσιες δαπάνες λειτουργίας.

Για την ενεργοποίηση όμως των κινήτρων παραμένουν σε εκκρεμότητα δύο κρίσιμες ΚΥΑ, μία για τα θέματα και τις διαδικασίες ελέγχων, και μία για την εξειδίκευση των κατηγοριών ενισχύσεων.

Εμπορικό απόρρητο και πνευματικά δικαιώματα

Ο νόμος ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους.

Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, καταργείται για λόγους ασφάλειας δικαίου η αναδρομικότητα (από το 2017) της επιβάρυνσης στους εισαγωγείς ή παραγωγούς τεχνολογικών προϊόντων όπως περιγράφεται στο άρθρο 37 του Ν4540/2018. Η επιβάρυνση εισπράττεται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων. Η αναδρομικότητα αυτή δημιουργούσε σοβαρά τεχνικά και νομικά προβλήματα στις εταιρείες. Ο εξορθολογισμός της διάταξης αποτέλεσε συλλογικό αίτημα εταιρειών και φορέων του κλάδου. Ο ΣΕΒ επίσης υποστήριξε και προώθησε το αίτημα στα συναρμόδια υπουργεία, μια και πολλές εταιρείες του κλάδου είναι επίσης μέλη του.

Παραμένει όμως σε εκκρεμότητα ο προσδιορισμός μιας εύλογης αμοιβής ανά κατηγορία μέσου.


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!