Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον επαγγελματικό λογαριασμό

Ως γνωστόν, ήδη από το έτος 2017, οι περισσότερες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων, εταιρειών κ.λπ. υποχρεούνται όταν συναλλάσσονται με ιδιώτες (συναλλαγές B2C) να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (χρεωστικές, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.). Με υπουργική απόφαση έχουν καθοριστεί οι υπόχρεοι επαγγελματίες («δικαιούχοι πληρωμής») οι οποίοι βάσει των κωδικών αριθμών δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ), πρέπει να συμμορφωθούν με την υποχρέωση αυτή.

Τα πρόσωπα αυτά έχουν επίσης την υποχρέωση να τηρούν τουλάχιστον έναν επαγγελματικό λογαριασμό στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ήτοι τράπεζες, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος κ.λπ. και να τον δηλώνουν ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητάς τους. Για την πρώτη εφαρμογή της εν λόγω υποχρέωσης, οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να δηλώσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό έως την Τρίτη 30 Απριλίου 2019. Ως επαγγελματικός λογαριασμός ορίζεται ο λογαριασμός πληρωμών που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, μέσω του οποίου διενεργούνται συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα του κατόχου.

Σε περίπτωση μη δήλωσης ή εκπρόθεσμης δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ και 100 ευρώ, αντίστοιχα. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση που από λογαριασμό ο οποίος έχει δηλωθεί ως επαγγελματικός διενεργούνται συναλλαγές οι οποίες δεν αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Με πρόσφατο έγγραφό της η ΑΑΔΕ διευκρίνισε τα ακόλουθα:

Δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού, ακόμη και αν έχουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στην προαναφερθείσα λίστα, οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται (πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες) αποκλειστικά με άλλες επιχειρήσεις, ήτοι με πληρωτές, οι οποίοι δρουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές). Υποχρέωση όμως υπάρχει στην περίπτωση που διενεργούνται Β2Β συναλλαγές παράλληλα με B2C συναλλαγές. Επίσης, υπόχρεοι είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με έναν εργοδότη (τα λεγόμενα «μπλοκάκια») που αποκτούν φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού όταν οι δικαιούχοι πληρωμής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας.

Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών λογαριασμών τους σε περίπτωση που οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής διενεργούνται σε πέραν του ενός επαγγελματικούς λογαριασμούς.

Δήλωση ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των λογαριασμών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του λογαριασμού. Οι δικαιούχοι πληρωμής δύναται να διαγράφουν επαγγελματικό λογαριασμό και να προβαίνουν σε προσθήκη επαγγελματικού λογαριασμού σε περίπτωση τροποποίησης.

Οι συναλλαγές με μετρητά κατατίθενται στον επαγγελματικό λογαριασμό από τον δικαιούχο πληρωμής, ωστόσο υπενθυμίζεται ότι συναλλαγές άνω των 500 ευρώ με ιδιώτες πρέπει να εξοφλούνται με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής (δηλαδή μέσω τραπέζης, με κάρτα κ.λπ.).

Τραπεζικός λογαριασμός που τηρείται ως κοινός λογαριασμός με συνδικαιούχα πρόσωπα μπορεί να δηλωθεί ως επαγγελματικός μόνον από τον έναν από τους συνδικαιούχους. Επίσης, νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ως επαγγελματικό λογαριασμό, τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο (νόμιμος εκπρόσωπος ή μέλος), αρκεί να δηλώνεται ως επαγγελματικός λογαριασμός μόνο από το νομικό πρόσωπο.

Οι δικαιούχοι πληρωμής (π.χ. δικηγόροι, λογιστές, ασφαλιστές κ.ά.) που τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς αποκλειστικά για πληρωμή υποχρεώσεων τρίτων, όπως ενδεικτικά φόρων, εργοδοτικών εισφορών, προκαταβολών, ασφαλίστρων, ΔΕΗ κ.λπ., δεν δηλώνονται ως επαγγελματικοί λογαριασμοί.

Οσον αφορά τη διατήρηση της μείωσης φόρου, για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, που αφορούν προσωπικά έξοδα που πραγματοποιούνται μέσω επαγγελματικού λογαριασμού, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως, ενδεικτικά, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ.

των Τζένης Πάνου, Γιώργου Σαμοθράκη
kathimerini.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!