ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών στο εννεάμηνο

Aύξηση του κύκλου εργασιών κατά 13,2% και των κερδών μετά από φόρους κατά 14,8% εμφάνισε στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Eιδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αυξήθηκε κατά 13,2% το εννεάμηνο του 2018, σε 1.599,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.413,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτό οφείλεται τόσο στην αύξηση των όγκων πωλήσεων, καθώς και οι δύο κλάδοι συνέχισαν να μεγαλώνουν, όσο και στην αύξηση των τιμών των μετάλλων. Στα προϊόντα που υπήρχε επιπρόσθετη δυναμικότητα σημειώθηκε μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτή της αγοράς.

H στροφή σε βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένου περιθωρίου, ως αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων, επηρεάζει θετικά την κερδοφορία και το a-EBITDA μέσω του ευρύτερου και ποιοτικότερου προϊοντικού φάσματος.

Tα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη μείωση στα κέρδη μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 16 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2018, έναντι 28,4 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2017. Έτσι, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 124,6 εκατ. ευρώ (9Μ 2017: 129,5 εκατ. ευρώ), τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απομονώνουν την επίδραση των τιμών των μετάλλων και εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor, αυξήθηκαν κατά 7,4% σε 108,6 εκατ. ευρώ (9M 2017: 101,1 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 52,9 εκατ. ευρώ.

Tο ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 10,3% για το εννεάμηνο του 2018 ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 43,4 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2018, αύξηση κατά 14,8% από 37,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017.

Oι συνολικές επενδύσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 66 εκατ. ευρώ, και αφορούν κυρίως το επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκατ. ευρώ του τομέα έλασης αλουμινίου. Το επενδυτικό πρόγραμμα του τομέα σωλήνων χαλκού, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα με την αυξημένη δυναμικότητα να αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα οικονομικά μεγέθη.

Kατά το εννεάμηνο του 2018, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,1% και της αξίας κατά 13,2%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 806,6 εκατ. ευρώ συνεπεία της θετικής εξέλιξης της ζήτησης των προϊόντων αλουμινίου γενικότερα και του foil ειδικότερα.

Tα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 41 εκατ. ευρώ έναντι 43,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο λόγω της μείωσης της θετικής επίδρασης από τη μεταβολή του αλουμινίου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 69,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2018 έναντι 67,2 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Aντίστοιχα, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 9,9% έναντι της προηγούμενης περιόδου του 2017 και της αξίας κατά 13,1%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 792,8 εκατ. ευρώ.

Tα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 12,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, λόγω της αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα μετάλλου μερικώς αντιλογιζόμενης από την θετική επίδραση από την μείωση των επιτοκίων, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 39,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2018 έναντι 33,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επιπρόσθετα, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού της θυγατρικής Sofia Med αναμένεται να ολοκληρωθεί στο προσεχές μέλλον.

Tα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου του εννεαμήνου και τριμήνου 2017, περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του Ομίλου ElvalHalcor τα οποία προετοιμάστηκαν pro-forma και απεικονίζουν τα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων ως αν η συγχώνευση είχε γίνει από 01/01/2017. Τα κέρδη ανά μετοχή για το εννεάμηνο του 2017 υπολογίζονται με 273.961.959 μετοχές, ίσο με τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν προς τους μετόχους της απορροφώμενης “ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία”.

emea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]