Ελλάκτωρ: Κέρδη 39,7 εκατ. ευρώ το 2017

Ο όμιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 2017, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2017 διαμορφώθηκε σε 1.865,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.942,4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας μείωση 3,9%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν για τη χρήση 2017 σε €101,6 εκατ., έναντι €31,1 εκατ. το 2016. Τα αποτελέσματα του 2017 συμπεριλαμβάνουν κέρδος €25,8 εκατ., από αντιστροφή προβλέψεων βαριάς συντήρησης, λόγω επανυπολογισμού της στην Αττική Οδό (αφορά κλάδο Παραχωρήσεων), ενώ έχουν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενες ζημιές ποσού €54,1 εκατ. που αφορούν κυρίως:

α. ποσό € 23,7 εκατ. λόγω απομείωσης αξίας συμμετοχής στην εταιρεία Athens Resort Casino (τομέας Λοιπών δραστηριοτήτων),

β. ποσό € 26,6 εκατ. λόγω απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση στη δραστηριότητα Κατασκευής και

γ. πρόβλεψη αποζημιώσεων συνεργάτη σε συνέχεια διαιτητικής απόφασης ποσού € 3,8 εκατ. κατά της οποίας έχει ασκηθεί αγωγή ακύρωσής της (αφορά δραστηριότητα Περιβάλλοντος). Χωρίς το συνυπολογισμό των προαναφερόμενων μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης για το 2017 θα ανέρχονταν σε κέρδη €129,9 εκατ. έναντι αντίστοιχα προσαρμοσμένων αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης €97,8 εκατ. το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €204,6 εκατ., έναντι €150,6 εκατ. για τη χρήση 2016, αυξημένα κατά 35,9%.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε τo 2017 κέρδη €39,7 εκατ. έναντι ζημιών €37,8 εκατ. το 2016. Μετά από φόρους ο όμιλος παρουσίασε το 2017 ζημιές €9,6 εκατ. έναντι ζημιών €96,8 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,239 ευρώ έναντι ζημιών 0,707 ευρώ για τη χρήση 2016.

Στοιχεία ανά κλάδο δραστηριότητας:

O Κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για τη χρήση 2017 παρουσίασε κύκλο εργασιών €1.509,5 εκατ. έναντι €1.552,7 εκατ. για τη χρήση 2016, σημειώνοντας μείωση 2,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της Κατασκευής ανήλθαν σε κέρδη €5,1 εκατ. έναντι ζημιών €66,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας κατασκευής περιλαμβάνουν απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση ύψους €26,6 εκατ.

Εξαιρουμένων αυτών των μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων, τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά αποτελέσματα της δραστηριότητας Κατασκευής για τη χρήση του 2017 θα ανέρχονταν σε € 31,8 εκατ. έναντι, αντίστοιχα προσαρμοσμένων λειτουργικών ζημιών, € 17,0 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων για τη χρήση 2017, προέκυψαν ζημιές €6,4 εκατ. έναντι ζημιών €78,0 εκατ. το 2016, ενώ μετά από φόρους, ο κλάδος κατασκευής είχε ζημιές €24,3 εκατ., έναντι ζημιών μετά από φόρους €107,8 εκατ. το 2016. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις 31.12.2017 ήταν €2,0 δις, με το 50% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν έργα ύψους €437 εκατ., από τα οποία τα €317,4 εκατ. υπεγράφησαν μετά τις 31.12.2017, ενώ €119,5 εκατ. αναμένεται ότι θα υπογραφούν στο προσεχές μέλλον.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων για τη χρήση 2017 παρουσίασε έσοδα από πωλήσεις €222,9 εκατ. έναντι €230,3 εκατ., το 2016 σημειώνοντας μείωση 3,2%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε €103,7 εκατ. (περιλαμβάνουν όμως αντιστροφή προβλέψεων βαριάς συντήρησης ποσού €25,8 εκατ.) έναντι €83,7 εκατ. το 2016. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €79,1 εκατ. έναντι €52,1 εκατ. και τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους σε €54,8 εκατ. έναντι €32,8 εκατ. το 2016.

Ο κλάδος του Περιβάλλοντος παρουσίασε για τη χρήση 2017 κύκλο εργασιών €76,5 εκατ., έναντι €106,9 εκατ. το 2016, ήτοι μειωμένο κατά 28,4%, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας του κλάδου. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν ζημιές €0,6 εκατ. (περιλαμβάνουν ζημιά ποσού €3,8 εκατ. λόγω πρόβλεψης αποζημιώσεων συνεργάτη σε συνέχεια διαιτητικής απόφασης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί αγωγή ακύρωσής της) έναντι κερδών €5,0 εκατ. το 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές €0,8 εκατ. έναντι κερδών €3,4 εκατ. το 2016, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιές €4,5 εκατ. έναντι ζημιών €1,2 εκατ. το 2016.

Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε κατά το 2017 κύκλο εργασιών €49,7 εκατ. έναντι €45,2 εκατ. το 2016, σημειώνοντας παρά τα δυσμενέστερα ανεμολογικά δεδομένα της περιόδου αύξηση 9,9%, λόγω αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος σε σύγκριση με το 2016. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε €21,9 εκατ. έναντι €21,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 1,1%. Το περιθώριο Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης (Περιθώριο EBIT) για τη χρήση 2017 ήταν 44,1%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €12,6 εκατ. έναντι €15,3 εκατ. το 2016. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν €9,6 εκατ. έναντι €10,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων είχε για το 2017 έσοδα €6,8 εκατ. έναντι €7 εκατ., το 2016. Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ήταν ζημιές €1,3 εκατ. (περιλαμβάνει απομείωση επενδυτικών ακινήτων ποσού €1,2 εκατ.) έναντι κερδών €0,6 εκατ. το 2016 (που περιελάμβανε απομείωση επενδυτικών ακινήτων ποσού €1,5 εκατ.). Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές €3,6 εκατ. έναντι ζημιών €2,2 εκατ. το 2016.

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2017 διαμορφώθηκε σε 514,7 εκατ. ευρώ έναντι 527,0 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Μητρική Εταιρεία:

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας υπήρξαν έσοδα €0,1 εκατ. για τη χρήση 2017, όπως και στη χρήση 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €21,8 εκατ. έναντι ζημιών €184,1 εκατ., ενώ τα προ φόρων αλλά και τα μετά από φόρους ήταν ζημίες €25,7 εκατ. έναντι ζημιών €186,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η μητρική παρουσίασε τις ανωτέρω ζημίες, για τη χρήση 2017, λόγω απομείωσης συμμετοχής της σε θυγατρικές εταιρείες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017. [1] Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης ΕΔΜΑ αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Β.1. της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2017).newmoney.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα