Άνοιξε για υποβολές η 2η προκήρυξη καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 4η Απριλίου 2018. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων τα εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις όλων των τύπων (ατομική, Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Α.Ε, συνεταιρισμοί κλπ) που λειτουργούν έως 7 έτη. 

Επιλέξιμες δαπάνες:

- Κτιριακές εγκαταστάσεις

- Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

- Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

- Λοιπός εξοπλισμός

- Μεταφορικά μέσα

- Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της 

- Άυλα στοιχεία ενεργητικού

- Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας 

- Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα