Τι αλλάζει στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον»

Στη δημοσιότητα δόθηκε η απόφαση που συνυπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτσης με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης για τις αλλαγές που θα ισχύσουν τη νέα περίοδο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον».

Αναλυτικά, οι αλλαγές που αναφέρονται στην απόφαση είναι οι εξής:

Α) Η επιδότηση επιτοκίου είναι επιλέξιμη για όλη τη διάρκεια του δανείου και το σχετικό ποσό που αφορά στην επιδότηση επιτοκίου για την περίοδο μετά την 30/11/2016 και προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους μεταφέρεται από το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον σε δεσμευμένο λογαριασμό μεσεγγύησης που τηρείται στο όνομα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Β) Για τις αιτήσεις που υπάγονται στο Πρόγραμμα μετά την 1.1.2016 και συνδυάζουν συγχρηματοδοτούμενους πόρους για το δάνειο και την επιδότηση επιτοκίου, καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης, που αφορά σε εθνικούς πόρους, ορίζεται η 15.11.2017. Η διάρκεια του Προγράμματος, με εξαίρεση τη λειτουργία του Ταμείου, ορίζεται έως 30.06.2019.

Γ) Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 467,45 εκ. €.

Η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού των 467,45 εκ. € στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που αφορά κυρίως επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), και στο «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά μη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και κόστος επιθεωρήσεων), είναι 101 εκ € και 366,45 εκ. €, αντίστοιχα.

Στον προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης» εκτός από τους πόρους της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 περιλαμβάνονται πόροι:

- 19,1 εκ. €, από τα έσοδα από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έτους 2016, που διατίθενται προϋπολογιστικά στο Πρόγραμμα,

- 146.578 €, από τα έσοδα από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έτους 2016,

- 20 εκ. €, από τα έσοδα από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έτους 2017,

- 20 εκ. €, από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017.

Οι πόροι από τα έσοδα από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έτους 2016 και 2017 καθώς και οι πόροι από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 κατανέμονται ανά Περιφέρεια με βάση τη ζήτηση στο Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης.

Με αντίστοιχη αναλογία διατίθενται και οι τόκοι που δημιουργούνται από τα κεφάλαια του Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης, οι οποίοι έως 31.01.2017 ήταν 486.213,58 € καθώς και το αδιάθετο υπόλοιπο του Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης, το οποίο στις 31.05.2017 ανέρχεται σε 8.646.938,66 €. Στον ανωτέρω προϋπολογισμό του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» συμπεριλαμβάνονται τα διαχειριστικά κόστη του Προγράμματος για τον Δικαιούχο και τη διαχείριση φακέλου δανείου. Η επιλεξιμότητα των δαπανών για τα διαχειριστικά κόστη του Προγράμματος, όσον αφορά τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους, λήγει στις 31.12.2016. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την εκκαθάριση και το κλείσιμο των λογαριασμών μεσεγγύησης, τα διαχειριστικά κόστη καλύπτονται από πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» που προέρχονται από επιστροφές δανείων ή/και λοιπούς εθνικούς πόρους.

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης» συμπεριλαμβάνονται τα κόστη του Προγράμματος για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή και του συμβούλου έργου.

Οι τόκοι που δημιουργούνται από τα κεφάλαια του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/ Άξονα Προτεραιότητας χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στις αντίστοιχες Περιφέρειες, που καλύπτει κάθε άξονας προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ποσό έως 40 εκ. € από τις επιστροφές των δανείων που χορηγούνται επενδύονται μέσω του Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης. Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ανά Περιφέρεια με βάση τη ζήτηση στο Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης.

Δ) Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2017:

-Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.

-Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Δεν επιτρέπεται καμία παράταση της ανωτέρω προθεσμίας. Η μη υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας - των σαράντα πέντε (45) ημερών - συνεπάγεται αυτοδίκαια την υπαναχώρηση του Ωφελούμενου και ο Δικαιούχος προβαίνει στην αντικατάστασή του βάσει του πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων, τροποποιώντας την οικεία απόφαση υπαγωγής.

-Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της απόφασης υπαγωγής.

-Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου. Η εκταμίευση της προκαταβολής πραγματοποιείται από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εντός 3 εβδομάδων από την αντίστοιχη εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ’ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό τους. Η εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων γνωστοποιείται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Ε) Για τις αιτήσεις που υπάγονται έως 31.12.2015, η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος (3) μηνών (συμβατικός χρόνος υλοποίησης) από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής του δανείου ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή, κατά περίπτωση. Παρατάσεις της ανωτέρω προθεσμίας υλοποίησης και προσκόμισης των δικαιολογητικών μπορούν να χορηγούνται κατά περίπτωση από τον Δικαιούχο, για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες.

Η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Για τις αιτήσεις που υπάγονται το διάστημα από την 01.01.2016 έως 31.12.2016, το ανωτέρω διάστημα των τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων μπορεί να επεκταθεί, κατά περίπτωση και μετά από έγκριση του Δικαιούχου, από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής του δανείου ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης, εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή, έως 15/09/2017, και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από το πέρας της προθεσμίας ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.

Για τις αιτήσεις που υπάγονται μετά την 01.01.2017, η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών (συμβατικός χρόνος υλοποίησης) από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης. Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας υλοποίησης και προσκόμισης των δικαιολογητικών μπορεί να χορηγείται κατά περίπτωση από τον Δικαιούχο, για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από το πέρας της προθεσμίας ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.enikonomia.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα