Προτάσεις για επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων καλούνται να υποβάλουν 82 δήμοι

Τις προτάσεις τους για τη χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων καλεί, 82 δήμους να υποβάλλουν, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Συγκεκριμένα, οι 82 δήμοι της χώρας που έχουν μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων και οι ορεινοί δήμοι με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από την 1η Σεπτεμβρίου ως τις 31 Οκτωβρίου 2017.

Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών, καθώς και για την ωρίμανση του έργου που αφορά η μελέτη και περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσής του.

Οι προτάσεις των δήμων θα πρέπει να αναφέρονται σε μελέτες έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος που θα υπηρετούν τις ευρύτερες ανάγκες των δημοτών.

Η επιχορήγηση ανά δήμο φθάνει έως τα 85.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση για το κόστος υπηρεσιών του έργου -που αφορά η μελέτη- δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του κόστους της μελέτης.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και ειδικότερα από τον άτοκο δεσμευμένο λογαριασμό των 7,5 εκατ. ευρώ, που έχει συσταθεί γι αυτό το σκοπό, με σχετική ΚΥΑ

Οι δικαιούχοι δήμοι θα υπογράψουν ειδική σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την οποία ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου από τη λειτουργία του λογαριασμού, το κόστος του Ταμείου για την παροχή των υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και ο τρόπος καταβολής του ποσού. Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης θα προσχωρήσουν στους όρους της ειδικής σύμβασης με την υπογραφή σχετικής δήλωσης προσχώρησης.

Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης πράξεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διαβιβάζονται στη συνέχεια από αυτό στην ΕΕΤΑΑ, η οποία τα αξιολογεί και συντάσσει σχετική έκθεση με βάση τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο το Ταμείο μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τον δικαιούχο. Οι προς χρηματοδότηση μελέτες εγκρίνονται από το ΔΣ του ΤΠΔ.

Μεταξύ των υποχρεώσεων των δικαιούχων είναι να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΤΠΔ και της ΕΕΤΑΑ και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου. Επίσης, οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν το έργο, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-20, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης του έργου.

Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς. Οι δήμοι θα πρέπει να βεβαιώσουν ότι οι επιχορηγούμενες μελέτες δεν θα χρηματοδοτηθούν και από άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Να σημειωθεί ότι η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων βρίσκεται στην παρακάτω δ/νση:

Ο πίνακας των δικαιούχων δήμων:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα:2132116227, 2132116219, 2132116228 και στα email: i.kontoriga@tpd.gr, e.mantopoulou@tpd.gr, d.anagnostopoulos@tpd.gr
enikonomia.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα