Στην «αγκαλιά» της Chipita ο Νίκας

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την εξαγορά των εναπομεινάντων μετοχών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ υπέβαλε η Givenrise Investments Limited η οποία ανήκει στον Όμιλο της Chipita. 

H δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει η Givenrise, δηλαδή 8.164.796 μετοχές ή το 10,26% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ως προσφερόμενο αντάλλαγμα προτείνεται το ποσό των 0,364 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «δίκαιο» και «εύλογο».
Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου.

Στόχος του νέου ιδιοκτήτη της Νίκας είναι να μην βγει από το Χρηματιστήριο. 

Όσον αφορά τα σχέδια για την Νίκας, η οποία έχει δει τα μερίδια αγοράς της να συρρικνώνονται τα τελευταία χρόνια και τα οικονομικά της προβλήματα να αυξάνονται, είναι έτοιμη απαλλαγμένη από το βάρος του δανεισμού της, να ρίξει στην αγορά νέα καινοτόμα προϊόντα. 

Σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Νίκας, προβλέπεται η υλοποίηση επενδύσεων ύψους 8 εκατ. ευρώ την τριετία 2017-2019. Από το ποσό αυτό περί τα 7 εκατ. ευρώ αφορούν τον εκσυγχρονισμό μηχανολογικού εξοπλισμού και παραγωγικών εγκαταστάσεων, περί τις 500 χιλ. ευρώ τον εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού και αντίστοιχα 500 χιλ. ευρώ για την αγορά νέων φορτηγών διανομής. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν τις εγκαταστάσεις στην Αττική και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην επόμενη διετία. 

Επισημαίνεται ότι η σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπει επίσης σημαντική απομείωση του δανεισμού της εταιρείας με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ΑΜΚ διαμορφώνει νέες προοπτικές για την αναπτυξιακή πορεία της Νίκας καθώς προσδοκάται ότι θα επιτευχθεί εξορθολογισμός στη χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου και θα περιοριστεί το χρηματοοικονομικό του κόστος. Υπό το πρίσμα αυτό η στρατηγική για την επόμενη μέρα της αλλαντοβιομηχανίας προσβλέπει σε αύξηση του μεριδίου αγοράς στις βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και σε ανάπτυξη εξωστρεφούς πολιτικής με επέκταση σε νέες αγορές. 

Σημαντική παράμετρος ενίσχυσης των σχεδιασμών ανάκαμψης της εταιρείας θεωρείται και η συμφωνία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος καθώς και η πλήρης λειτουργία του νέου σχήματος υπό τον έλεγχο της Σκλαβενίτης. Για τη Νίκας, πέρα από την αναμενόμενη είσπραξη του 50% της συνολικής οφειλής από τον όμιλο Μαρινόπουλος, ήτοι ποσό 1,83 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι η επαναλειτουργία 362 σημείων πώλησης του ομίλου Μαρινόπουλος θα αυξήσει την προβολή των προϊόντων της και θα ενισχύσει την προσπάθεια επανάκτησης μέρους της απώλειας εσόδων του 2016.


insider.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα