Στην Bουλή το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα και άλλες διατάξεις περί δόμησης και ακινήτων

Το σχέδιο νόμου που κατατίθεται στη Βουλή επιχειρεί μια κωδικοποίηση διάφορων διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικούς νόμους και αποφάσεις, και αφορούν στην αδειοδότηση και τον έλεγχο της δόμησης, την ρύθμιση των αυθαιρέτων, καθώς και την εξασφάλιση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου με την ένταξη αυθαίρετων περιοχών στο σχέδιο πόλης.

Σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου αποτελεί η ίδρυση τράπεζας γης που είχε μείνει ως εκκρεμότητα στο ν.4178/2013. Με τον νέο νόμο δημιουργείται ψηφιακή εφαρμογή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την διαχείρισή της να ασκείται από το «Πράσινο Ταμείο» και την ευθύνη εποπτείας της να ανήκει στην Διεύθυνση «Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Χωρικού Σχεδιασμού».

Οι λειτουργίες της Τράπεζας Γης (Δ.Δ.Κ.Χ.) είναι:

 • Η υποχρεωτική εγγραφή σε ηλεκτρονική βάση των ήδη εκδοθέντων και εκδοθησόμενων Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης («Τίτλων Μ.Σ.Δ.») και των εκδοθησόμενων Τίτλων Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου («Τίτλων Ε.Π.Ι.»).
 • Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση, με χρήση ειδικών αλγόριθμων, των διαδικασιών αντιστοίχισης των Τίτλων Ε.Π.Ι. με Τίτλους Μ.Σ.Δ., βάσει κριτηρίων ιεράρχησης, που σχετίζονται, κυρίως με την πολεοδομική ανάγκη διατήρησης Κ.Χ, τον χρόνο έκδοσης Τίτλων Μ.Σ.Δ. κ.λπ.
 • Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών εξασφάλισης και καταβολής των αποζημιώσεων, για εγκεκριμένους ή δεσμευμένους Κ.Χ., από ίδιους πόρους βάσει κριτηρίων ιεράρχησης. 
 • Η δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης Τίτλων Μ.Σ.Δ., από ίδιους πόρους βάσει κριτηρίων ιεράρχησης και επιλεξιμότητας. 
 • Ο υπολογισμός και η καταβολή προς την Τράπεζα Δ.Δ.Κ.Χ. της χρηματικής υποχρέωσης που προκύπτει από:
 • Εισφορά Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, όπως αυτή προβλέπεται από τους Τίτλους Ε.Π.Ι.
 • Παράβολα και Τέλη Εγγραφής των Τίτλων Μ.Σ.Δ. και Ε.Π.Ι.
Στην ηλεκτρονική βάση της Τράπεζας Δ.Δ.Κ.Χ., καταχωρίζονται με γεωχωρική αναφορά, ανά Πολεοδομική Ενότητα, Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια, το σύνολο των Τίτλων Μ.Σ.Δ. και Ε.Π.Ι. 

Στην Τράπεζα Δ.Δ.Κ.Χ., δημιουργούνται ειδικοί ηλεκτρονικοί αλγόριθμοι, διαμέσου των οποίων διεκπεραιώνονται αυτόματα:
 • Η αντιστοίχιση των Τίτλων Μ.Σ.Δ. και Ε.Π.Ι. μεταξύ ωφελούμενων και βαρυνόμενων ακινήτων, αντιστοίχως, εντός, του αυτού Δήμου, ή όμορων Δήμων, ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας, μετά από εφαρμογή κριτηρίων ιεράρχησης.
 • Ο υπολογισμός και η καταβολή από ίδιους πόρους της Τράπεζας Δ.Δ.Κ.Χ.της χρηματικής αποζημίωσης προς τους ιδιοκτήτες Τίτλων Μ.Σ.Δ., που δεν επιθυμούν την Πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. εντός Ζ.Υ.Σ.
 • Ο υπολογισμός και η καταβολή προς την Τράπεζα Δ.Δ.Κ.Χ. της χρηματικής υποχρέωσης που προκύπτει από τους Τίτλους Ε.Π.Ι.
 • Ο υπολογισμός των αξιών γης ανά μονάδα επιφάνειας του βαρυνόμενου και του ωφελούμενου ακίνητου, και ο υπολογισμός της μετατροπής των επιφανειών του Τίτλου Μ.Σ.Δ. σε επιφάνειες του ωφελούμενου ακινήτου.
Με Κοινή Απόφαση που θα εκδοθεί από τους Υπουργούς, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του νόμου, θα καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την διαδικασία δημιουργίας της ηλεκτρονικής βάσης της Τράπεζας, τον τρόπο και τις διαδικασίες λειτουργίας της, τα κριτήρια ιεράρχησης και τους ειδικούς αλγόριθμους.

Υπενθυμίζεται ότι με σημερινό νόμο ψηφίστηκε νέα παράταση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, που λήγει πλέον στις 23/7/2017, ώστε να μην υπάρξει κενό μεταξύ του ν.4178/13 και του νέου νόμου που θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες από τη Βουλή.

Η εταιρεία ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί, που συμμετείχε στη διαβούλευση του νομοσχεδίου, είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, για οποιοδήποτε θέμα αφορά το ακίνητό τους και εντάσσονται στο νέο νόμο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους συμβούλους μηχανικούς της εταιρείας:

ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί
Ανδρεοπούλου 15, Ανάληψη
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54643

Τ. 2310 841656
F. 2313 016122
E. info@ergon-consultants.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα