Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Ένα ψηφιακό μεν αλλά παρελθούσης φιλοσοφίας μητρώο εισάγει το υπουργείο Υποδομών στο πολυνομοσχέδιο.

Πρόκειται για το «ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών δημοσίων και ιδιωτικών έργων», ένα χαώδη οργανισμό, που χωρίζεται σε πλήθος υπομητρώων, περιλαμβάνει επτά 13μελείς επιτροπές και έχει διάφορες αλληλεπικαλυπτόμενες με υπηρεσίες του υπουργείου αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που συμπεριελήφθησαν στο νέο μνημόνιο:

• Το μητρώο παραγωγής δημοσίων έργων χωρίζεται σε δύο σκέλη (φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων). Το πρώτο χωρίζεται με τη σειρά του σε τρία σκέλη: μελετητών, κατασκευαστών και τεχνιτών.

Όπως ορίζεται, θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγράφονται σε αυτό από μηχανικούς μέχρι εργατοτεχνίτες, με σκοπό την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας. Το μητρώο των επιχειρήσεων χωρίζεται με τη σειρά του σε έξι υπομητρώα, για δημόσια/ιδιωτικά έργα και μελέτες, για τις συμβουλευτικές εταιρείες και για τους εργάτες.

• Ο οργανισμός θα ανήκει μεν στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, η λειτουργία του όμως θα μπορεί να ανατεθεί στο ΤΕΕ. Μάλιστα, προβλέπεται η «επικοινωνία» του μητρώου με άλλα μητρώα που διαχειρίζεται το ΤΕΕ, όπως η ρύθμιση για τα αυθαίρετα και η (ανύπαρκτη ακόμα) ταυτότητα κτιρίων. Οι προβλέψεις αυτές, σε συνδυασμό με τη δομή και τη φιλοσοφία του μητρώου, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία του εξυπηρετεί περισσότερο στο... να δώσει μια αρμοδιότητα στο ΤΕΕ, παρά να αντιμετωπίσει κάποιο πραγματικό πρόβλημα.

• Η μη εγγραφή στο μητρώο αποτελεί λόγο αποκλεισμού από ένα δημόσιο έργο. Επίσης, οι εγγεγραμμένοι σε αυτό υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο για κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη στη διαδικασία ανάληψης δημόσιου έργου ή μελέτης, ποινές που ούτως ή άλλως προβλέπονται από τη σημερινή νομοθεσία.

• Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος του μητρώου είναι μεταξύ άλλων να εντοπίζεται «το ανεκτέλεστο έργων που βαρύνει έναν μηχανικό και συνακολούθως ή αντικειμενική αδυναμία του για ανάληψη νέων έργων», κάτι που βέβαια πρέπει να απασχολεί... τον ίδιο και όχι το Δημόσιο (που υποτίθεται προστατεύεται από τους όρους μιας σύμβασης).

kathimerini.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα