Κατατέθηκε το ν/σ για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό - τι προβλέπει

Στη διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφισθεί μετά το Πάσχα, όμως εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί πριν δημιουργηθεί η απαιτούμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ο νόμος έχει ημερομηνία λήξης καθώς δυνατότητα υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του παρέχεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Το νομοσχέδιο όπως είχε γίνει γνωστό από τις προηγούμενες ημέρες προβλέπει τελικώς τη δυνατότητα διαγραφής όλων των ειδών οφειλών προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, με εξαίρεση τη βασική οφειλή από παρακρατούμενες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι, με δεδομένο μάλιστα όλες τις ασκήσεις που είχαν προηγηθεί για τη δημοσιονομική επίπτωση του νομοσχεδίου, ότι στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί εκ των προτέρων η απώλεια εσόδων από τη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής ή και βασικής οφειλής απαιτήσεων του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Επίσης, δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η ενδεχόμενη δαπάνη για αμοιβές συντονιστών και εμπειρογνωμόνων, καθώς και τα έξοδα από τυχόν υποβολή αιτήσεων για τη δικαστική επικύρωση των συμβάσεων αναδιάρθρωσης.

Κατά τα άλλα το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:
Μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές επιχειρήσεων προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και άλλους πιστωτές (π.χ. προμηθευτές). Το σύνολο των οφειλών πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, να είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 ή να είναι οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2016. Επιτρέπεται η ένταξη οφειλών που μπορεί να μην έχουν σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. στεγαστικό δάνειο). Το νομοσχέδιο προβλέπει την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση των οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ μέσω απλοποιημένης διαδικασίας.

Επιλέξιμες για υπαγωγή είναι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή αίτησης από 2,5 εκατ. ευρώ και άνω ή με συνολικές υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες ή μη, άνω των 2 εκατ. ευρώ. Μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται όλες οι υπόλοιπες οι οποίες πρέπει να έχουν και τζίρο κάτω από 2,5 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις κάτω από 2 εκατ. ευρώ. Αμφότερες πρέπει να έχουν λειτουργική κερδοφορία σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, ενώ για τις μεγάλες εναλλακτικά να έχουν σε μία χρήση θετική καθαρή θέση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (όχι όμως και με τις τράπεζες) να προβαίνουν σε διμερείς διαπραγματεύσεις προτείνοντας λύσεις ανάλογες με αυτές του εξωδικαστικού.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλα τα είδη οφειλώ. Από τη διαγραφή εξαιρείται μόνο η εργατική εισφορά, το μέρος δηλαδή εκείνο της ασφαλιστικής εισφοράς του εργαζομένου που βαρύνει τον ίδιο τον εργαζόμενο και παρακρατείται από τον μισθό του προκειμένου να αποδοθεί στη συνέχεια στον ασφαλιστικό φορέα από τον εργοδότη. Αντιθέτως, επιτρέπεται το «κούρεμα» οφειλών από εργοδοτικές εισφορές και γι’ αυτό γίνεται η αναγκαία επισήμανση στο νομοσχέδιο ότι «η διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων». Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής, μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα και του 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα προωθείται στον πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

Η αποπληρωμή των οφειλών προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 δόσεις.

Αποσαφηνίζεται πλήρως το τι θα ισχύει με τα δάνεια που έχουν δοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, αν δεν τηρηθεί η συμφωνία αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη, οι φορείς του Δημοσίου που έχουν χορηγήσει εγγυήσεις ευθύνονται μόνο για την καταβολή του αντίστοιχου εγγυημένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Η παραγραφή των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά του ελληνικού Δημοσίου ως εγγυητή καθώς και η οριζόμενη στις οικείες υπουργικές αποφάσεις προθεσμία υποβολής αιτημάτων κατάπτωσης αναστέλλονται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό μέχρι τη σύνταξη από τον συντονιστή πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας για οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στον παρόντα νόμο λόγους ή για όσο χρονικό διάστημα η σύμβαση αναδιάρθρωσης είναι σε ισχύ.


kathimerini.gr