Δημιουργική Ευρώπη: πρόγραμμα για τη στήριξη διακρατικών έργων πολιτιστικής συνεργασίας

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020), το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» παρέχει στήριξη σε έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Οι κύριοι στόχοι της στήριξης διακρατικών έργων πολιτιστικής συνεργασίας είναι να στηριχθεί η ικανότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της Ευρώπης να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων, καθώς και η διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων, ιδίως των καλλιτεχνών. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη προκήρυξη.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», διαθέτουν νομική προσωπικότητα για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων και είναι σε θέση να αποδείξουν την υπόστασή τους ως νομικών προσώπων.

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.

Προτεραιότητες ενίσχυσης

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων του υποπρογράμματος Πολιτισμός που έχουν ως κυρίως αντικείμενο τα εξής:

• διακρατική κινητικότητα,
• ανάπτυξη ακροατηρίου,
• ανάπτυξη ικανοτήτων - ψηφιοποίηση,
• ανάπτυξη ικανοτήτων - νέα επιχειρηματικά μοντέλα,
• ανάπτυξη ικανοτήτων - εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τα υποστηριζόμενα έργα πρέπει ως εκ τούτου να περιλαμβάνουν τεκμηριωμένη στρατηγική και αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζουν να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω προτεραιότητες του προγράμματος. Κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να επιλέξουν κατ’ ανώτατο όριο 3 από τις 5 αυτές προτεραιότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το έργο τους και να τις κατατάξουν κατά σειρά συνάφειας.

Επισημαίνεται ότι, το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» δεν υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν πορνογραφικό ή ρατσιστικό υλικό ή στα οποία ενθαρρύνεται η βία. Το πρόγραμμα στηρίζει, ειδικότερα, μη κερδοσκοπικά έργα.

Επιλέξιμες χώρες

Επιλέξιμες χώρες είναι οι ακόλουθες:

1. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου.

2. Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες.

3. Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

4. Η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.

5. Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Επιλέξιμα έργα

Ανάλογα με την κλίμακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 (Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας) ή της κατηγορίας 2 (Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας).

Κατηγορία 1 - Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας

Η κατηγορία αυτή των έργων:

• Περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» - υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες.

• Αποτελεί αντικείμενο αίτησης για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 60 % του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Κατηγορία 2 - Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας

Η κατηγορία αυτή των έργων:

• Περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον πέντε άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε έξι τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» - υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες.

• Αποτελεί αντικείμενο αίτησης για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι ο επικεφαλής του έργου μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά ανά έτος στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 είτε της κατηγορίας 2. Ο υποψήφιος που υποβάλει αίτηση ως επικεφαλής έργου στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 μπορεί να είναι εταίρος και σε άλλα έργα που προτείνονται από άλλον επικεφαλής έργου στο πλαίσιο και των δύο κατηγοριών.

Και για τις δύο κατηγορίες έργων, η μέγιστη διάρκεια (επιλέξιμη περίοδος) είναι 48 μήνες.

Προϋπολογισμός

Το υποπρόγραμμα Πολιτισμός του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» έχει συνολικό προϋπολογισμό 457,8 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Οι συνολικές πιστώσεις για το 2016 (γι’ αυτή την πρόσκληση) ανέρχονται περίπου σε 35.000.000 ευρώ.

Ο Οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι η 7η Οκτωβρίου 2015.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

kathimerini.gr