ΥΠΟΙΚ: Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγίες για την εφαρμογή τους σχετικά με τις δηλώσεις Φ.Π.Α.

Το Υπουργείο Οικονομικών μέσω ΠΟΛ κοινοποιεί τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α6, της παραγράφου Α, του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄/9.5.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», που αφορούν θέματα εφαρμογής ΦΠΑ και παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους: