Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων του Πειραιά

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και απειλούμενων από ανεργία πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και της απειλής της.

Το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης/επανακατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων» είναι ενταγμένο με κωδικό MIS 375331, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 1, του ΕΣΠΑ.

Μέσω του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα - σε 1500 ανέργους και επαπειλούμενους ανέργους - να καταρτιστούν, να επανακαταρτιστούν, να τους παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες και να πιστοποιηθούν οι γνώσεις που θα αποκτήσουν, προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Κάθε ωφελούμενος παρακολουθεί διαδοχικά τρία (3) επιμέρους εκπαιδευτικά προγράμματα: δύο προγράμματα οριζόντιων δεξιοτήτων και ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης. Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος εξειδίκευσης ακολουθεί η πιστοποίηση στις κατωτέρω ειδικότητες:
  • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
  • Τεχνίτης Ελασματουργός
  • Τεχνικός –Ψυκτικός
  • Τεχνικός Συγκολλήσεων
  • Τεχνίτης καθαρισμού μετάλλων
  • Τεχνικός – Συντηρητής αυτοματισμού και αυτοματισμού ελέγχου
  • Τεχνίτης Μονωτής
  • Τεχνίτης Ξυλουργός
  • Τεχνίτης Σωληνουργός

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα ποσού 7,00 € ανά ώρα.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Aποθεματικό Απροβλέπτων 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 1.epixeiro.gr