Απογραφή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και δημοτικές επιχειρήσεις

Καταγραφή του εργασιακού προφίλ των εργαζομένων στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) ώστε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να έχει στα χέρια της μέχρι τέλος Αυγούστου την εικόνα για την υπηρεσιακή κατάσταση και την εργασιακή τους σχέση.

Με έγγραφό του προς όλα τα υπουργεία και με κοινοποίηση ξεχωριστή προς το υπουργείο Εσωτερικών τους ζητά να συγκεντρώσουν στοιχεία για το προσωπικό των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΙΔ και των δημοτικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ. Η κίνηση αυτή δεν είναι άσχετη με το εξελισσόμενο πρόγραμμα κινητικότητας, συγχωνεύσεων/καταργήσεων φορέων και αξιολόγησης προσωπικού που οδηγεί σε διαθεσιμότητα, μετακινήσεις αλλά και απολύσεις.

Πάντως, η απογραφή του προσωπικού των ΝΠΙΔ εμφανίζεται στην εγκύκλιο (αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/62/οικ. 19639-12.7.2013) από το υπουργείο ως αναγκαία ώστε να υπάρξει η σχετική καταγραφή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να στείλουν οι φορείς για κάθε απογραφόμενο αφορά μεταξύ άλλων την εργασιακή σχέση, την ημερομηνία πρόσληψης στον φορέα (στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος προέρχεται από μετάταξη, συμπληρώνεται η ημερομηνία της μετάταξης), ημερομηνία λήξης σύμβασης, κατηγορία εκπαίδευσης, προϋπηρεσία.

Ως προς την εργασιακή σχέση υπάρχει η εξής κατηγοριοποίηση: Μόνιμοι υπάλληλοι, Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, Ιδιωτικού δικαίου χρόνου/χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ/ανταποδοτικά, Ιδιωτικού δικαίου χρόνου/χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ/ανταποδοτικά, Σύμβαση χρόνου, Σύμβαση έργου χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ/ανταποδοτικά, Μέλη διοικητικών συμβουλίων, Πρόεδρος - διευθύνων σύμβουλος - γενικός διευθυντής. Επίσης, καταγράφεται η προϋπηρεσία στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Μάιο είχε ξεκινήσει μια αντίστοιχη διαδικασία, τότε, για την αποτύπωση των τυπικών προσόντων των υπαλλήλων που εργάζονται στα υπουργεία και στα εποπτευόμενα από αυτά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) αλλά και στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού (δήμοι - περιφέρειες).

Η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχε ζητήσει να καταγραφούν τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή κατάστασή των υπαλλήλων.

Μάλιστα, σε εκείνη την εγκύκλιο του υπουργείου (αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888) σημειωνόταν με έμφαση ότι τα προσκομιζόμενα από τους υπαλλήλους στοιχεία, που συναρτώνται με την υπηρεσιακή και μισθοδοτική τους κατάσταση (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αποδεικτικά γνώσης Η/Υ κτλ.) πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα, διαφορετικά δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη. Υπογραμμιζόταν επίσης ότι για όσους υπαλλήλους κατέχουν και έχουν προσκομίσει στις υπηρεσίες τους τίτλους γλωσσομάθειας, θα έπρεπε οι υπηρεσίες να κάνουν διασταύρωση και να τα αποστείλουν στους φορείς που εξέδωσαν τους σχετικούς τίτλους (κατά περίπτωση, το Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Γαλλικό Ινστιτούτο) προκειμένου να επιβεβαιωθεί η έκδοσή τους.tovima.gr