Ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, θα αναλάβει τον ΒΟΑΚ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης του “Οργανισμού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης” (ΟΑΝΑΚ) και του “Οργανισμού Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης” (ΟΑΔΥΚ) με τη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ” (ΟΑΚ ΑΕ).

Η πράξη συγχώνευσης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΟΑΝΑΚ και ΟΑΔΥΚ, με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ” (ΟΑΚ ΑΕ) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1473 Β’).

Η νέα εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Χανίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ΟΑΚ ΑΕ αναλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων των συγχωνευόμενων εταιρειών αλλά και τις αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) “Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης” και “Μελέτη – Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη” της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

Με Κοινή Απόφαση (υπ’ αριθ. Δ16γ/012/262/Γ/20.06.2013) των Υπουργών Οικονομικών Ι. Στουρνάρα, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κ. Χατζηδάκη και του αναπληρωτή Υπουργού Στ. Καλογιάννη συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρείας με Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Γεώργιο Δεικτάκη και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Ελευθέριο Κοπάση. Στο νέο ΔΣ μετέχουν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης.

Καθήκοντα προϊσταμένης αρχής κατά την εκτέλεση όλων των έργων και την εκπόνηση όλων των μελετών ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ενώ τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναλαμβάνουν οι Διευθύνσεις της νέας εταιρίας που θα καθοριστούν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.
ypodomes.com