Μόλις σε 7 από τις 20 βασικές υπηρεσίες e-Gov παίρνει «άριστα» η Ελλάδα

Μόνο 7 από τις 20 βασικές υπηρεσίες e-Gov έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100% στη χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγράψει την εξέλιξη των βασικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, και τα συμπεράσματά της βασίζονται σε στοιχεία που ίσχυαν έως το τέλος του 2012.

Από τις 20 βασικές υπηρεσίες, οι 12 αφορούν τους πολίτες και σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ιντερνετικές πλατφόρμες για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τις οικοδομικές άδειες, την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση ή την έκδοση διαβατηρίου και άδειας οδήγησης.

Οι υπόλοιπες 8 πλατφόρμες απευθύνονται σε επαγγελματίες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά εργασίες όπως η δήλωση ΦΠΑ, η έκδοση περιβαλλοντικών αδειών και η σύσταση επιχείρησης.

Η αξιολόγηση από το Παρατηρητήριο έγινε με την κοινή μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορούν να βγουν συγκριτικά συμπεράσματα. Η μεθοδολογία αυτή ορίζει πέντε επίπεδα αξιολόγησης για κάθε υπηρεσία (π.χ. λήψη εντύπων, πληροφόρηση), υπολογίζοντας για κάθε επίπεδο το ποσοστό στο οποίο είναι ολοκληρωμένη η εν λόγω υπηρεσία.

Έτσι, το Παρατηρητήριο υπολόγισε ότι στη χώρα μας ολοκληρωμένες είναι μόλις 3 υπηρεσίες για ιδιώτες – ο φόρος εισοδήματος, η αλλαγή διεύθυνσης και η εύρεση εργασίας. Αναπτυγμένες σε ποσοστό 100% είναι επίσης 4 υπηρεσίες για επιχειρήσεις – οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους, η δήλωση ΦΠΑ, ο φόρος εισοδήματος και οι δηλώσεις στα τελωνεία.

Του Κώστα Δεληγιάννη
kathimerini.gr