24η Διάσκεψη του Διεθνούς Οργανισμού «Χάρτης Ενέργειας» στην Κύπρο

Η 24η ετήσια διάσκεψη του Διεθνούς Οργανισμού «Χάρτης Ενέργειας» που εδρεύει στις Βρυξέλλες, θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2013, και θα ακολουθήσει Υπουργική Σύνοδος, που θα εστιάσει στην προστασία των ενεργειακών επενδύσεων, δεδομένης και της 15ης επετείου της σύστασης της Συνθήκης του Χάρτη Ενέργειας.

Ο «Χάρτης Ενέργειας» συστάθηκε στις αρχές του 1990 και αποτελεί το μοναδικό διεθνές νομικά δεσμευτικό όργανο για την προστασία των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας. Η διάσκεψη, που αποτελεί το διοικητικό σώμα και το όργανο λήψης αποφάσεων, λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση και φιλοξενείται στην επικράτεια ενός εκ των μελών του οργανισμού.

Ο Οργανισμός περιλαμβάνει σήμερα 52 μέλη, μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και 27 χώρες παρατηρητές. Οι θεμελιώδεις πυλώνες του είναι η προστασία των επενδύσεων, το εμπόριο και η διαμετακόμιση, η επίλυση διαφορών, και η ενεργειακή απόδοση.

Ο «Χάρτης Ενέργειας» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας στη βάση των αρχών ανταγωνισμού, ελεύθερων αγορών και βιώσιμης ανάπτυξης.

H Κύπρος έχει επιπρόσθετα αναλάβει την προεδρία μιας εκ των σημαντικότερων επιτροπών του οργανισμού, της Επιτροπής Επενδύσεων. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Γιώργος Σιαμμάς διορίστηκε κατά την προηγούμενη συνάντηση της διάσκεψης του Χάρτη Ενέργειας, στη Βαρσοβία τον περασμένο Νοέμβριο, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Επενδύσεων για το έτος 2013 και προήδρευσε της πρώτης συνάντησης της Επιτροπής που έλαβε χώρα στις 15 Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή Επενδύσεων αποτελεί το σώμα του Οργανισμού που εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται των επενδύσεων και βασική της επιδίωξη είναι η προώθηση και η μείωση των περιοριστικών εμποδίων για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.
energypress.gr