Χρήσιμες Οδηγίες για τις Φορολογικές Δηλώσεις του Οικονομικού Έτους 2013

1. Ποιος πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση;

1.1 Όλοι όσοι κατοικούν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών πλην εκείνων που είναι προστατευόμενα μέλη άλλων φορολογουμένων

1.2 Όλοι όσοι κατοικούν εκτός Ελλάδος και αποκτούν εισόδημα από ακίνητα στην Ελλάδα

2. Ποιοι μπορεί να είναι προστατευόμενα μέλη άλλων φορολογουμένων;

2.1. Η ή ο σύζυγος χωρίς φορολογικό εισόδημα

2.2. Όσα παιδιά σπουδάζουν σε ΑΕΙ , ΤΕΙ και ΙΕΚ δημόσια ή ιδιωτικά, Ελλάδα ή εξωτερικό και είναι κάτω των 25 ετών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να παραταθεί η δήλωση ως προστατευόμενα μέλη για 2 έτη επιπλέον αν μετά τη λήψη του πτυχίου είναι δηλωμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ

2.3. Συγγενικά πρόσωπα Α βαθμού με αναπηρία άνω του 67%

2.4. Προαπαιτούμενο: να μην έχουν μεγαλύτερο εισόδημα από 2.900€ ετησίως ή αν είναι ανάπηρα 6.000€ και να μην έχουν εισόδημα από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα

3. Ποια εισοδήματα δηλώνονται;

3.1 Όλα. Είτε είναι αυτοτελώς φορολογούμενα (τόκοι καταθέσεων που φορολογούνται στην πηγή κλπ), είτε είναι φορολογητέα με την υποβολή της δήλωσης

3.2 Ενδεικτικές κατηγορίες εισοδημάτων:

- Από μισθωτές υπηρεσίες

- Από αποζημίωση απόλυσης μισθωτού

- Εισόδημα που εισπράχθηκε με απόδειξη δαπάνης γιατί ήταν προσωρινή απασχόληση, όπως η συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο

-Είσπραξη επιδόματος ανεργίας

- Από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος

- Από συμμετοχή σε Προσωπική Εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε)

- Από συμμετοχή σε Κεφαλαιουχική εταιρία (ΕΠΕ, ΑΕ)

- Εισοδήματα από διάφορες δραστηριότητες όπως μέλος Δ.Σ σε ΑΕ, κλπ

- Από εισπραττόμενα ενοίκια ακινήτων, ακόμη και αν δεν έχουν εισπραχθεί από τον μισθωτή

- Είσπραξη επιδόματος διατροφής

- Είσπραξη λοιπών επιδομάτων

- Εισπράξεις από πώληση ακινήτου

- Εισπράξεις από πώληση μεταφορικού μέσου

- Εισπράξεις από λήψη δανείου

3.3 Όλα τα εισοδήματα που αναγράφονται στη φορολογική δήλωση πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα

3.4 Δεν υπόκεινται σε φορολογία όλα τα εισοδήματα που συμπεριλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση, γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ποιους κωδικούς της δήλωσης αναγράφετε το κάθε ποσό

4. Ποια εισοδήματα φορολογούνται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης;

4.1 Γενικά φορολογούνται όλα τα εισοδήματα

4.2 Απαλλάσσονται τα εισοδήματα που έχουν αυτοτελή φορολόγηση όπως οι τόκοι καταθέσεων και όσα προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων, όπως πώληση ακινήτου ή αυτοκινήτου που ως συνήθως έχουν είτε αυτοτελή φορολόγηση είτε πλήρη απαλλαγή

4.3 Δεν εξαιρείται από τη φορολόγηση το επίδομα ανεργίας

4.4 Εξαιρούνται: Οι υποτροφίες σε φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές όπως και το επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες

5. Φορολογείται κάτι άλλο;

5.1 Ναι. Τα τεκμαρτά εισοδήματα αν είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά εισοδήματα. Αυτά προκύπτουν από τα τεκμήρια διαβίωσης και από τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

5.2 Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων αποτελούν τα χρηματικά διαθέσιμα που καταβάλλαμε για:

- Αγορά ακινήτων

- Αγορά μεταφορικών μέσων

- Αγορά πλωτών μέσων

- Κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας (άνω των 10.000€)

- Από την εξόφληση δανείων που τεκμήρια αποτελούν τα συνολικά ποσά των τοκοχρεωλυτικών δόσεων που καταβάλλουμε (το άθροισμα επιστροφής κεφαλαίου και τόκοι)

5.3 Τεκμήρια διαβίωσης έχουμε:

- Από την οικία που κατοικούμε ανεξάρτητα αν είναι μισθωμένη ή ιδιόκτητη

- Από την εξοχική μας κατοικία (δευτερεύουσα κατοικία) ανεξάρτητα αν είναι μισθωμένη ή ιδιόκτητη

- Από την ύπαρξη και το μέγεθος της πισίνας στην οικία που κατοικούμε

- Από το Ε.Ι.Χ , τη μοτοσυκλέτα, το σκάφος – βάρκα, αεροσκάφη, ελικόπτερα

- Από το κόστος διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία

5.4 Υποχρεωτικά προσμετρούμε ως υποχρεωτικό επιπλέον ποσό επί των τεκμαρτών εισοδημάτων 3.000€ για τον άγαμο και 5.000€ για τον έγγαμο

5.5 ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν υποβάλλουμε τη δήλωση συγκρίνουμε τα τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν και τα πραγματικά έσοδα μας. Αν υπάρχει διαφορά αναζητούμε λύση στην επίκληση εισοδημάτων του παρελθόντος που έχουν φορολογηθεί ή νομίμως απαλλαγεί

6. Χρειάζονται αποδείξεις δαπανών;

6.1 Συμπεριλαμβάνουμε αποδείξεις δαπανών όπως παλιά. Τα εισοδήματα που φορολογούνται είναι αυτά που αποκτήθηκαν το έτος 2012. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες αποδείξεων

6.2 Πρώτη κατηγορία ειδικών αποδείξεων:

- Ιατρικές, νοσοκομειακές

- Αποδείξεις μισθωμάτων σε πρώτη κατοικία καθώς και των παιδιών που σπουδάζουν

- Δωρεές στο δημόσιο και σε φορείς του

- Ασφάλιστρα Ζωής

6.3 Γενικές αποδείξεις. Είναι υποχρεωτικό να συμπεριληφθούν ως γενικές αποδείξεις δαπανών, πέρα από τις ειδικές κατηγορίες, ποσό ίσο με το 25% του φορολογητέου εισοδήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν συμπεριληφθούν γενικές αποδείξεις τουλάχιστον ίσες με το 25% του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος, επιβάλλεται επιπλέον φόρος ίσος με το 10% του ποσού των αποδείξεων που υπολείπονται

6.4 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αποδείξεις καταβολής ενοικίου δεν γίνονται αποδεκτές αν δεν αναγραφεί το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του ακινήτου στη φορολογική δήλωση

7. Τι είναι η εισφορά αλληλεγγύης;

7.1 Εισφορά αλληλεγγύης είναι στην πραγματικότητα ένας επιπλέον φόρος που έχει νομοθετηθεί για τα δύσκολα οικονομικά χρόνια που διανύουμε

7.2 Υπολογίζεται επί όλων των εισοδημάτων. Ανεξάρτητα αν φορολογούνται αυτοτελώς ή με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Ενδεικτικά: Εισφορά αλληλεγγύης θα πληρωθεί και επί των εισπραχθέντων τόκων από τραπεζικές καταθέσεις . Αντίθετα δεν καταβάλλεται, παρότι αναγράφεται στη φορολογική δήλωση η εισπραχθείσα αποζημίωσης απόλυσης μισθωτού

7.3 Για τους επιτηδευματίες στην εκκαθάριση φόρου της φορολογικής δήλωσης θα συμπεριληφθεί και το «τέλος επιτηδεύματος»

8. Πότε υποβάλλεται η φορολογική δήλωση;

8.1 Έως 30 Ιουνίου. Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου-ηλεκτρονικά

8.2 Έως τότε πρέπει να υποβληθεί και η δήλωση κατοχής ακινήτων. Το γνωστό Ε9 αλλά δεν υποβάλλεται μαζί με τη φορολογική δήλωση εισοδημάτων, υποβάλλεται παράλληλα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Ε9 υποβάλλεται μόνο εάν υπάρχει μεταβολή.

9. Πως μπορώ να υποβάλλω ηλεκτρονικά τη δήλωση;

9.1 Πρέπει να έχει αποκτήσει ο φορολογούμενος ειδικούς – προσωπικούς κωδικούς (κλειδάριθμο) που δίνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

9.2 Η διαδικασία απόκτησης είναι:

- Υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση ο φορολογούμενος στη διεύθυνση www.ggps.gr

- Του στέλνει απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα η Γενική Γραμματεία

- Με το ηλεκτρονικό απαντητικό μήνυμα και την ταυτότητα ο φορολογούμενος προσέρχεται στη Δ.Ο.Υ που ανήκει και παραλαμβάνει από το τμήμα Μητρώο τους ειδικούς κωδικούς

10. Πίνακας υπολογισμού φόρου για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 201211. Πίνακας Υπολογισμού εισφοράς αλληλεγγύης

ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ της Φορολογικής Δήλωσης

1ο Βήμα: Ελέγχουμε αν έχουμε κωδικούς για το Taxis. Αν δεν έχουμε:

1. Υποβάλλουμε ηλεκτρονική αίτηση στο www.ggps.gr

2. Παραλαμβάνουμε την ηλεκτρονική απάντηση από www.ggps.gr

3. Επισκεπτόμαστε το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ που κατοικούμε και με την ταυτότητα και την ηλεκτρονική απάντηση παραλαμβάνω τους προσωπικού κωδικούς (κλειδάριθμος)

2ο Βήμα: Συγκεντρώνουμε όλες τις γραπτές βεβαιώσεις των αποδοχών και γενικά των εισοδημάτων μας όπως και των προστατευόμενων μελών. Τις αθροίζουμε και βρίσκουμε το γενικό σύνολο. Ενδεικτικά εισοδήματα:

1. Από την εργασία μου

2. Από άλλες δραστηριότητες

3. Από τις τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων

4. Από δωρεές από συγγενείς

5. Από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων – μεταφορικών μέσων)

6. Από λήψη δανείου

3ο Βήμα: Υπολογίζουμε το εισόδημα μας βάση των τεκμηρίων. Κυρίως έχουμε τα εξής τεκμήρια:

1. Απόκτησης ακινήτου

2. Απόκτησης μεταφορικού ή πλωτού μέσου (αυτοκίνητο, μηχανή, μικρό σκάφος)

3. Τεκμήριο διαβίωσης πρώτης κατοικίας

4. Τεκμήριο διαβίωσης δεύτερης κατοικίας

5. Τεκμήριο συντήρησης μεταφορικού ή πλωτού μέσου (αυτοκίνητο, μηχανή, μικρό σκάφος)

6. Τεκμήριο πληρωμής ιδιωτικού σχολείου

7. Τεκμήριο πληρωμής τοκοχρεωλυτικής δόσης (είναι τα χρήματα που καταβάλλουμε για την εξόφληση δανείων, είτε είναι καταναλωτικά είτε στεγαστικά)

4ο Βήμα: Αν τα πραγματικά εισοδήματα είναι παραπάνω από τα τεκμαρτά προχωρούμε παρακάτω. Αν τα τεκμαρτά εισοδήματα είναι μεγαλύτερα για την αποφυγή φορολόγησής μας επί των τεκμαρτών εισοδημάτων και όχι επί των πραγματικών αναζητούμε λύσης όπως:

1. Tη δυνατότητα επίκλησης παλαιοτέρων εισοδημάτων μας που διαθέταμε ως απόθεμα στην αρχή του έτους

2. Τυχόν εισοδήματα από πώληση περιουσιακών στοιχείων όπως αυτοκίνητα ή ακίνητα που δεν θεωρούνται αυτοτελώς φορολογητέα εισοδήματα

5ο Βήμα: Αθροίζουμε τους παρακρατούμενους φόρους μας

- Στους παρακρατούμενους φόρους δεν προσμετρούμε τους φόρους των τόκων και κάθε άλλου αυτοτελούς φορολογούμενου εισοδήματος (ως συνήθως δεν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις)

6ο Βήμα: Ταξινομούμε τις αποδείξεις μας σε ειδικές κατηγορίες και γενική κατηγορία

1. Αθροίζουμε κατά κατηγορία τα ποσά των αποδείξεων

2. Αν το άθροισμα των γενικών αποδείξεων υπολείπεται του 25% του συνόλου των φορολογητέων πραγματικών ή τεκμαρτών εισοδημάτων μας, αναζητούμε στα «συρτάρια μας» επιπλέον αποδείξεις

3. Όταν βρούμε όσες χρειαζόμαστε είμαστε έτοιμοι για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης

7ο Βήμα: Αν έχουμε εισοδήματα από ακίνητα τότε:

1. Αναζητούμε τα ΑΦΜ των ενοικιαστών γιατί είναι απαραίτητα στην υποβολή της δήλωσης

2. Αναζητούμε τα ΑΦΜ των συνιδιοκτητών ακινήτων όταν βέβαια υπάρχουν

8ο Βήμα: Βρίσκουμε τον αριθμό παροχής ρεύματος που έχει:

1. Η κατοικία που κατοικούμε

2. Είναι υποχρεωτικό να αναγραφεί στη φορολογική δήλωση είτε η κατοικία είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη

3. Οι άλλες κατοικίες που έχουμε στην κατοχή μας

9ο Βήμα: Συλλέγουμε επιπλέον τα A.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α των προστατευόμενων μελών μας

1. Είναι υποχρεωτικό να αναγραφούν (ενδεικτικά αναφέρω τα Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α των παιδιών που είναι άνω των 18 ετών και σπουδάζουν)

10ο Βήμα: Συμπληρώνουμε στην ηλεκτρονική φόρμα του Taxis τη φορολογική μας δήλωση

1. Προσέχουμε να συμπληρώσουμε τους σωστούς κωδικούς στο έντυπο Ε1

2. Αν έχουμε εισοδήματα από ακίνητα εκτός του εντύπου Ε1 πρέπει να συμπληρώσουμε και το έντυπο Ε2

3. Προσέχουμε να συμπληρώσουμε αν είμαστε άνω των 62 ετών, άνω των 65 ετών ή κάτω των 30 ετών

4. Συμπεριλαμβάνουμε τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών

5. Ειδικά ελέγχουμε:
Αν έχουμε συμπληρώσει τους κωδικούς που αναφέρονται στην επίκληση εισοδημάτων παρελθόντων ετών
Αν έχουμε συμπληρώσει τους κωδικούς που αναγράφονται τα ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών εισοδημάτων
Αν έχουμε συμπληρώσει τους κωδικούς που αναγράφουμε τις αποδείξεις δαπανών

11ο Βήμα: Υποβάλλουμε ηλεκτρονικά τη φορολογική μας δήλωση

12ο Βήμα: Εκτυπώνουμε την εκκαθάριση που εκδίδει το πληροφοριακό σύστημα.
Εάν προκύψει από την εκκαθάριση υποχρέωση καταβολής (χρεωστικό υπόλοιπο), αυτή μπορεί να γίνει σε 3 ίσες δόσεις. Παρέχεται έκπτωση στο συνολικό ποσό 15% εάν καταβληθεί εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της α’ δόσειςlogecon.gr