Αυξημένο το ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας 2013

Περισσότερες από 880 επιχειρήσεις συνεργάστηκαν για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση από το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013», το οποίο είχε προκηρύξει η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων έρευνας και καινοτομίας του ΕΣΠΑ.

Συνολικά υποβλήθηκαν 582 προτάσεις από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή από συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων ανέρχεται σε περίπου 217 εκατ. ευρώ και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη σε 139,7 εκατ. ευρώ.

Η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται στα 19,8 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Σκοπός του ΠΑΒΕΤ είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από εγχώριες επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Όσον αφορά στην κατανομή των προτάσεων ανά θεματικό τομέα έρευνας, ο μεγαλύτερος αριθμός (213) από τις συνολικά 582 προτάσεις αφορούσε στην Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες- Αυτοματισμούς και ακολουθούσαν η Γεωργία- Αλιεία- Κτηνοτροφία- Βιοτεχνολογία (75), το Περιβάλλον (71), η Ενέργεια (69), τα Τρόφιμα- Ποτά (49) και τα Υλικά (47). Αναφορικά με την περιφερειακή κατανομή των προτάσεων, οι περισσότερες υποβλήθηκαν από εταιρίες με έδρα την Αττική. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.
ΑΜΠΕ