ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Πως θα ρυθμίσουν οφειλές μισθωτοί, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες

Μόνο τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία ποσά έως 5.000 ευρώ και δεν μπορούν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες εισφορές στα Ταμεία με το σύστημα των 48 δόσεων, θα μπορούν να κάνουν χρήση της ευεργετικής ρύθμισης έως 100 δόσεις, αναλόγως του εισοδήματός τους και με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Και αυτό σε αντίθεση με την αντίστοιχη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία ορίζεται ως ελάχιστη δόση το ποσό των 15 ευρώ ακόμη και για οφειλή που υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Επομένως, σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται ασφαλισμένοι που αυτασφαλίζονται καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και είναι σε διαδικασία σύνταξης.

Αυτό ορίζει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση «νέας αρχής» των οφειλών στα Ταμεία. Σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού Εργασίας κ. Γ. Βρούτση, ο ανώτατος αριθμός δόσεων για όλες τις άλλες περιπτώσεις οφειλετών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48, οι οποίες δεν εκτείνονται πέραν της 30ής Ιουνίου του 2017.

Όσοι ενταχθούν στη νέα ρύθμιση θα απολέσουν τις όποιες διευκολύνσεις είχαν από προηγούμενες ρυθμίσεις. Η νέα ρύθμιση έως και 48 δόσεων αφορά τις υποχρεώσεις προς τα Ταμεία έως τις 31.12.2012. Επομένως, ο οφειλέτης για να κάνει χρήση των νέων διατάξεων αποπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παλαιότερων χρόνων πρέπει, αρχικώς, να εξοφλήσει τις οφειλές του 2013 –εάν υπάρχουν τέτοιες– μέσω της πάγιας ρύθμισης και στη συνέχεια να κάνει αίτηση για την ένταξη των παλαιότερων οφειλών. Αυτό σημαίνει ότι το χρέος του, το οποίο διαμοιράζεται σε παλαιό και νεότερο, θα ενταχθεί σε δύο ρυθμίσεις: Το χρέος του 2013 θα υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση 12 δόσεων (για τις εφορίες η αντίστοιχη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ορίζει έως και 24 δόσεις) και στη συνέχεια το χρέος με κεφαλαιοποίηση έως 31.12.2012 θα υπαχθεί στο σύστημα των 48 δόσεων.

Για όλους όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση θα χορηγείται μηνιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, στο οποίο θα αναγράφεται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής. Από την ευνοϊκή ρύθμιση των 48 δόσεων εξαιρούνται όσοι οφειλέτες Ταμείων έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη.

Οι λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση «νέας αρχής» είναι οι εξής:

• Πρέπει να αποδεικνύεται η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού.

• Για ποσά από 5.000 έως 75.000 ευρώ πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνονται λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές και ακίνητες αξίες, ετήσιο εισόδημα, αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, οχήματα, κύκλος εργασιών). Για ποσά άνω των 75.000 ευρώ πρέπει να προσκομίζεται και επιβεβαίωση των στοιχείων του από τρίτο, ανεξάρτητο εκτιμητή, ενώ αλλάζουν τα δεδομένα για ποσά άνω των 300.000 ευρώ.

Γι’ αυτήν την κατηγορία απαιτείται σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται στα εξής:

• Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής συν τις επιβαρύνσεις.

• Πλήρη διασφάλιση οφειλής με εγγραφή υποθήκης.

• Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και

• Οποιονδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης, αποδεκτό από τις αρμόδιες ακτές των ασφαλιστικών ταμείων.

• Για τις οφειλές άνω των 75.000, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη στιγμή υποβολής της αίτησης για τη ρύθμιση των 48 δόσεων αξιολογείται από ανεξάρτητο φορέα. Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί λογιστές, οι λογιστές φοροτεχνικοί και δικηγόροι. Ωστόσο, μόνο στην περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης από ορκωτούς λογιστές δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων από τις οικονομικές υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων.

• Η ρύθμιση εκπίπτει είτε εάν ο οφειλέτης καταβάλει εκπρόθεσμα μία δόση για δεύτερη φορά είτε δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές κατά τη διάρκεια του διακανονισμού.

• Οι οφειλέτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνο μία φορά αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση και υποχρεούνται να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας.

ΣΚΑΙ