Ευκαιρία επιδότησης για νησιώτες επιχειρηματίες

Δάνεια ως 30.000 ευρώ προβλέπει νέο κοινοτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις στα νησιά. Θα καλύπτουν ως το 70% μιας επένδυσης. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες. Ποιοι είναι δικαιούχοι.

Ζεστό και φθηνό χρήμα από 10.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν από τις επόμενες ημέρες μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα του τουρισμού. Στόχος της δράσης «Νησιωτική Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, η οποία με βάση τον αρχικό σχεδιασμό έχει καθυστερήσει κοντά στους δυόμισι μήνες- είναι η ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος στη νησιωτική Ελλάδα.

Η δράση, για την οποία επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα και είχε προαναγγελθεί ήδη από τον Φεβρουάριο για να ξεκινήσει να “τρέχει” στις 15 Μαρτίου, χρηματοδοτεί με δάνειο έως 70% των επιλέξιμων δαπανών. Το υπόλοιπο τουλάχιστον 30% καλύπτεται από ίδια συμμετοχή της επιχείρησης.

Η δράση θα παρέχει δάνεια ύψους από 10.000-30.000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους, -ειδικά για τα μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων πλήρη επιδότηση επιτοκίου-, για την υλοποίηση ενεργειών εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης, αισθητικής βελτίωσης και κάλυψης λειτουργικών αναγκών επιχειρηματικής ανάπτυξης των νησιωτικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που συμβάλουν στην αναβάθμιση της συνολικής ποιότητας του προσφερόμενου προϊόντος.

Τα δάνεια αυτά θα δοθούν για τις επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων για να αναβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών και των αγαθών που προσφέρουν. Δηλαδή θα αφορούν την ανανέωση του εξοπλισμού, τη διαμόρφωση αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, την προώθηση των τοπικών προϊόντων (παραδείγματος χάριν το ελληνικό πρωινό στα ξενοδοχεία με ντόπια αγαθά), τη δικτύωση για προμήθειες και προβολή, την περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και τα λοιπά.

Βασικά χαρακτηριστικά δανείων:

1. Τα δάνεια θα είναι επενδυτικού σκοπού ή/και κεφάλαια κίνησης.

2. Θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο θα το εισφέρει υποχρεωτικά η επιχείρηση πριν την εκταμίευση.

3. Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό, ενώ για τις επιχειρήσεις με έδρα σε νήσους με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων θα δίδεται πλήρης επιδότηση επιτοκίου. Η πλήρης επιδότηση επιτοκίου ισχύει και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε νήσο της Ελληνικής Επικρατείας με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

4. Το ύψος δανείου μπορεί να είναι από 10.000 και έως 30.000 ευρώ. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα μιας μόνο έγκρισης για δάνειο από την ΕΤΕΑΝ. Δηλαδή κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει ένα δάνειο συνολικού ύψους έως τις 30.000 ευρώ.

5. Η διάρκεια των δανείων θα είναι έως 4 έτη, με δόσεις που θα συμφωνούνται με την Τράπεζα και εκτοκιστική περίοδο την 30/6 & 31/12 εκάστου έτους.

6. Ο δανειολήπτης δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης φακέλου.

7. Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο για την αίτηση για δανειοδότηση. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν θα χρηματοδοτούνται.

8. Θα λαμβάνεται ως εξασφάλιση προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις


Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται υφιστάμενες (μια τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση), νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες:

1. Εχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
2. Για κεφάλαια κίνησης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας,
3. Για επιχειρηματικά σχέδια (επενδύσεις), έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, των οποίων ωστόσο οι αιτούμενες δαπάνες θα πραγματοποιηθούν σε νησιωτική περιοχή της χώρας.
4. Εχουν λάβει άλλο εγγυημένο από την ΕΤΕΑΝ δάνειο και δεν εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αποπληρωμή του δανείου αυτού
5. Εχουν λάβει δάνειο ή εγγύηση σε δάνειο από Ταμεία Δανειοδοτήσεων ή Ταμεία Εγγυήσεων που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ και δεν εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές.
6. Εχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα κατά την εκταμίευση του δανείου
Επιλέξιμες Δαπάνες

• Δημιουργία ‐ Διαμόρφωση ‐ ανακαίνιση ‐ αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

• Μηχανήματα και Εξοπλισμός,

• Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,

• Λογισμικό,

• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,

• Προβολή ‐ Προώθηση,

• Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια ‐μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης‐, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών & αγοράς 
εμπορευμάτων).

• Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

• Το δάνειο θα εκταμιεύεται από την Τράπεζα απευθείας προς εξόφληση σε λογαριασμούς των προμηθευτών, λογαριασμού μισθοδοσίας τέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.
της Αλεξάνδρας Γκίτση
euro2day.gr