Πλήττει την αγορά έτοιμου σκυροδέματος η πτώση στις κατασκευές

Ο εγχώριος κλάδος του ετοίμου σκυροδέματος εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat.


Η οικονομική ύφεση που επικρατεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλλει στη πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στο τομέα του έτοιμου σκυροδέματος το 2011.

Αναλυτικά, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα το 2011 υποχώρησε περαιτέρω κατά 28,5% ως προς τις άδειες, ενώ ο οικοδομικός όγκος μειώθηκε κατά 38,2% συγκριτικά με το 2010.Επιπλέον, τους πρώτους 8 μήνες του 2012 ο αριθμός των αδειών περιορίστηκε κατά 27,3% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ενδεικτική της πτωτικής πορείας του ευρύτερου κλάδου είναι η σημαντική πτώση της παραγωγής τσιμέντου από τις 3 μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Το 2011 παρήχθησαν 5,86 εκ. τόνοι (-37,8% συγκριτικά με το 2010), ενώ
το πρώτο εξάμηνο του 2012 η παραγωγή μειώθηκε κατά 17,8% σε ετήσια βάση.

Το ανωτέρω κλίμα έχει καταστήσει πολλές εταιρείες –ακόμα και τις μεγαλύτερες- ζημιογόνες, επιβάλλοντας κινήσεις όπως εξαγορά μονάδων, περιορισμό μη αποδοτικών δραστηριοτήτων, μείωση του λειτουργικού κόστους και περικοπές εργατικού δυναμικού.

Τέλος, γίνονται αναφορές για φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού λόγω της λειτουργίας παράνομων μονάδων χωρίς τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις, αλλά και διάθεσης προϊόντος χαμηλής ποιότητας σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 156 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

- Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2011 υποχώρησε σημαντικά κατά 31,8%, στα €492 εκ..

- Το 2011 εμφανίστηκαν λειτουργικές ζημιές €17,54 εκ., έναντι κερδών €26,58 εκ. το 2010, ενώ οι προ φόρων ζημιές επιδεινώθηκαν σε περίπου €73 εκ. Η μέση υποχώρηση των ΚΠΦ δείγματος ήταν έντονα αρνητική (-80%).

- Το μικτό περιθώριο επιδεινώθηκε σε 13,1%. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκε σε μόλις 1,5%, έναντι 5% το 2010, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ έφτασε στο -9,3% από -0,8% τη προηγούμενη χρήση.

- Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας διαμορφώθηκαν σε 1,34 και 1,07 αντίστοιχα.

- Οι υψηλές Απαιτήσεις των εταιρειών εισπράχθηκαν σε μέσο διάστημα 7,8 μηνών. Ωστόσο, η λήψη πίστωσης διάρκειας 210 ημερών διαμόρφωσε τον Εμπορικό Κύκλο στους 2 μήνες για το 2011.

- Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια βελτιώθηκε σε 1,1 προς 1.

- Η μεγάλη μείωση των περιθωρίων κερδοφορίας οδήγησε τη μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) στο -9%, από -0,6% το 2010.