«Ενίσχυση ΜΜΕ στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» - Τροποποίηση παραρτημάτων & παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων

Την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» που προκηρύχθηκε με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/11.01.2013 και Ορθή Επανάληψη αυτήςαπό25.01.2013 ως προςτο Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος«Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ - NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Συγκεκριμένα, προστίθενται οι εξής νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας(ΚΑΔ):
  • στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση» 30.12.11, 30.12.12, 30.12.19, 30.12.99, 24 εξαιρουμένου του 24.52
  • στη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες» 52.21.24.04, 77.21.10.04,77.34.10.01, 77.34.10.02, 85.51.10.02 και 85.51.10.03.
Επίσης οι ΚΑΔ 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32 και 39.00μεταφέρονται από τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες» στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση».

Επιπλέον στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100.

2. Την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙΙ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ» και ΧΙΙ«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» του Οδηγού του Προγράμματος στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» που προκηρύχθηκε με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/11.01.2013 και Ορθή Επανάληψη αυτήςαπό25.01.2013 ωςπροςτο Παράρτημα ΙΙ του Οδηγούτου Προγράμματος«Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ - NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 648/08.02.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 1118/15.02.2013) τα κριτήρια διαχωρισμού δεν έχουν εφαρμογή για τον Κ.Α.Δ. 55 (Θεματική Ενότητα «Τουρισμός») στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων,Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας της Χώρας. Επίσης, τα κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω, σύμφωνα με την ΚΥΑ με Α.Π. 4424/721/2.6.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της ΠρογραμματικήςΠεριόδου 2007-2013 για τον Άξονα 3 του προγράμματος«ΑγροτικήΑνάπτυξη της Ελλάδας2007-2013» (ΠΑΑ) και τις σε αυτήοριζόμενεςδιατάξειςκαι αποφάσεις, όπωςισχύουν.

3. Την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στοπληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr,www.ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 10.05.2013 και ώρα 17:00. Μετά τη λήξη.Οι Προτάσεις(Φάκελοι Υποψηφιότητας) της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων πρέπει υποχρεωτικάνα υποβληθούν και σε έντυπη μορφή(ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες(ημερολογιακές) μετάτην καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολήςτ ων προτάσεων σε έναν απότους εταίρουςτου ΕΦΕΠΑΕ (βλ. Παράρτημα VIII, Πίνακας Α του οδηγού).

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ. 210 - 6985210, το Γραφείο Πληροφόρησηςτης ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300